xem lịch bóng đá hôm nay Carson kelly mlb prop tỷ lệ cược

Carson Kelly prop đặt cược

Carson Kelly Total Hits

KẾT THÚC
DƯỚI

Carson Kelly Total Hits

KẾT THÚC
O 0,5 (-140)
O 0,5 (-149)
O 0,5 (-147)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+105)
U 0,5 (+102)
U 0,5 (+105)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Carson Kelly Total đạt tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
THANH NIÊN 2022-09-21 22:10:00
1 0,5 -124 -113
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
1 0,5 -146 +102
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
2 0,5 -146 +104
@
ARI 2022-09-18 16:10:00
0 N/a N/a N/a
@
ARI 2022-09-17 20:10:00
0 0,5 -169 +122
@
THANH NIÊN 2022-09-21 22:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -124 DƯỚI -113
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -146 DƯỚI +102
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
Tổng số lượt truy cập 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -146 DƯỚI +104
@
ARI 2022-09-18 16:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
@
ARI 2022-09-17 20:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -169 DƯỚI +122
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,50 1.6 75,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,50 1.6 75,00%
Trong 5 trận gần đây, Carson Kelly đã đạt trung bình 1,6 tổng số lượt truy cập và đã đạt hơn 75,00% thời gian.

Carson Kelly Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Carson Kelly Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+190)
O 0,5 (+173)
O 0,5 (+181)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-260)
U 0,5 (-268)
U 0,5 (-264)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Carson Kelly Total chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
THANH NIÊN 2022-09-21 22:10:00
1 0,5 +204 -304
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
0 0,5 +189 -277
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
1 0,5 +181 -267
@
ARI 2022-09-18 16:10:00
0 N/a N/a N/a
@
ARI 2022-09-17 20:10:00
0 0,5 +165 -244
@
THANH NIÊN 2022-09-21 22:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +204 DƯỚI -304
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +189 DƯỚI -277
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +181 DƯỚI -267
@
ARI 2022-09-18 16:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
@
ARI 2022-09-17 20:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +165 DƯỚI -244
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 0,8 50,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 0,8 50,00%
Trong 5 trận gần đây, Carson Kelly đã đạt trung bình 0,8 tổng số lần chạy và đã đạt hơn 50,00% thời gian.

Carson Kelly Total Home Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Carson Kelly Total Home Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+500)
N/a
O 0,5 (+500)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-1000)
N/a
U 0,5 (-1000)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Carson Kelly Total Home Runs tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
THANH NIÊN 2022-09-21 22:10:00
0 0,5 +750 -1849
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
0 0,5 +525 -1133
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
0 0,5 +516 -1033
@
ARI 2022-09-18 16:10:00
0 N/a N/a N/a
@
ARI 2022-09-17 20:10:00
0 0,5 +666 -1566
@
THANH NIÊN 2022-09-21 22:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +750 DƯỚI -1849
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +525 DƯỚI -1133
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +516 DƯỚI -1033
@
ARI 2022-09-18 16:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
@
ARI 2022-09-17 20:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +666 DƯỚI -1566
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Carson Kelly đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt hơn 0,00% thời gian.

Carson Kelly Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Carson Kelly Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+240)
O 0,5 (+205)
O 0,5 (+225)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-340)
U 0,5 (-328)
U 0,5 (-339)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Carson Kelly Total RBIS Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
THANH NIÊN 2022-09-21 22:10:00
0 0,5 +286 -458
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
1 0,5 +233 -362
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
0 0,5 +233 -358
@
ARI 2022-09-18 16:10:00
0 N/a N/a N/a
@
ARI 2022-09-17 20:10:00
0 0,5 +213 -318
@
THANH NIÊN 2022-09-21 22:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +286 DƯỚI -458
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +233 DƯỚI -362
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +233 DƯỚI -358
@
ARI 2022-09-18 16:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
@
ARI 2022-09-17 20:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +213 DƯỚI -318
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 0,4 25,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 0,4 25,00%
Trong 5 trận gần đây, Carson Kelly đã đạt trung bình 0,4 tổng số RBI và đã đạt được hơn 25,00% thời gian.