xem kết quả bóng đá trực tuyến hôm nay Alejandro Kirk MLB prop

Alejandro Kirk prop cược

Alejandro Kirk tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
DƯỚI

Alejandro Kirk tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
O 0,5 (-230)
N/a
O 0,5 (-235)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+170)
N/a
U 0,5 (+165)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Alejandro Kirk Total đạt tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
Phi 2022-09-21 18:45:00
1 0,5 -247 +171
@
Phi 2022-09-20 18:45:00
3 0,5 -248 +170
@
Tor 2022-09-13 19:07:00
2 N/a N/a N/a
@
Tor 2022-09-13 13:07:00
0 0,5 -205 +146
@
Tor 2022-09-12 19:07:00
0 0,5 -246 +168
@
Phi 2022-09-21 18:45:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -247 DƯỚI +171
@
Phi 2022-09-20 18:45:00
Tổng số lượt truy cập 3 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -248 DƯỚI +170
@
Tor 2022-09-13 19:07:00
Tổng số lượt truy cập 2 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
@
Tor 2022-09-13 13:07:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -205 DƯỚI +146
@
Tor 2022-09-12 19:07:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -246 DƯỚI +168
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,50 2.4 50,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,50 2.4 50,00%
Trong 5 trận gần đây, Alejandro Kirk đã đạt trung bình 2,4 tổng số lượt truy cập và đã đạt hơn 50,00% thời gian.

Alejandro Kirk Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Alejandro Kirk Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+650)
N/a
O 0,5 (+725)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-1600)
N/a
U 0,5 (-1632)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Alejandro Kirk Total Home Runs tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
Phi 2022-09-21 18:45:00
0 0,5 +583 -1266
@
Phi 2022-09-20 18:45:00
0 0,5 +575 -1199
@
Tor 2022-09-13 19:07:00
0 N/a N/a N/a
@
Tor 2022-09-13 13:07:00
0 0,5 +541 -1166
@
Tor 2022-09-12 19:07:00
0 0,5 +625 -1325
@
Phi 2022-09-21 18:45:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +583 DƯỚI -1266
@
Phi 2022-09-20 18:45:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +575 DƯỚI -1199
@
Tor 2022-09-13 19:07:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
@
Tor 2022-09-13 13:07:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +541 DƯỚI -1166
@
Tor 2022-09-12 19:07:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +625 DƯỚI -1325
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Alejandro Kirk đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt được hơn 0,00% thời gian.

Alejandro Kirk Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Alejandro Kirk Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+125)
N/a
O 0,5 (+125)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-170)
N/a
U 0,5 (-170)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Alejandro Kirk Total chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
Phi 2022-09-21 18:45:00
0 0,5 +114 -161
@
Phi 2022-09-20 18:45:00
2 0,5 +107 -152
@
Tor 2022-09-13 19:07:00
1 N/a N/a N/a
@
Tor 2022-09-13 13:07:00
0 0,5 +126 -181
@
Tor 2022-09-12 19:07:00
0 0,5 +110 -155
@
Phi 2022-09-21 18:45:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +114 DƯỚI -161
@
Phi 2022-09-20 18:45:00
Tổng số chạy 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +107 DƯỚI -152
@
Tor 2022-09-13 19:07:00
Tổng số chạy 1 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
@
Tor 2022-09-13 13:07:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +126 DƯỚI -181
@
Tor 2022-09-12 19:07:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +110 DƯỚI -155
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 1.2 25,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 1.2 25,00%
Trong 5 trận gần đây, Alejandro Kirk đã đạt trung bình 1,2 tổng số lần chạy và đã đạt hơn 25,00% thời gian.

Alejandro Kirk Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Alejandro Kirk Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+165)
N/a
O 0,5 (+157)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-225)
N/a
U 0,5 (-217)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Alejandro Kirk Total RBIS Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
Phi 2022-09-21 18:45:00
0 0,5 +159 -232
@
Phi 2022-09-20 18:45:00
2 0,5 +157 -229
@
Tor 2022-09-13 19:07:00
1 N/a N/a N/a
@
Tor 2022-09-13 13:07:00
1 0,5 +174 -255
@
Tor 2022-09-12 19:07:00
0 0,5 +157 -226
@
Phi 2022-09-21 18:45:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +159 DƯỚI -232
@
Phi 2022-09-20 18:45:00
Tổng số RBI 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +157 DƯỚI -229
@
Tor 2022-09-13 19:07:00
Tổng số RBI 1 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
@
Tor 2022-09-13 13:07:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +174 DƯỚI -255
@
Tor 2022-09-12 19:07:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +157 DƯỚI -226
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 1.6 50,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 1.6 50,00%
Trong 5 trận gần đây, Alejandro Kirk đã đạt trung bình 1,6 tổng số RBI và đã đạt được hơn 50,00% thời gian.