xếp hạng vòng loại world cup khu vực châu á Bobby Witt Jr. MLB prop tỷ lệ cược

Bobby Witt Jr.

Bobby Witt Jr. Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Bobby Witt Jr. Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (-110)
O 0,5 (-111)
O 0,5 (-111)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-120)
U 0,5 (-131)
U 0,5 (-126)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Bobby Witt Jr. Tổng số lần chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
KC 2022-09-21 20:10:00
2 0,5 +112 -156
@
KC 2022-09-20 20:10:00
1 0,5 -124 -114
@
Bos 2022-09-18 13:35:00
0 0,5 -134 -106
@
Bos 2022-09-17 16:10:00
1 0,5 -122 -114
@
Bos 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 -111 -125
@
KC 2022-09-21 20:10:00
Tổng số chạy 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +112 DƯỚI -156
@
KC 2022-09-20 20:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -124 DƯỚI -114
@
Bos 2022-09-18 13:35:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -134 DƯỚI -106
@
Bos 2022-09-17 16:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -122 DƯỚI -114
@
Bos 2022-09-16 19:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -111 DƯỚI -125
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 1.6 60,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 1.6 60,00%
Trong 5 trận gần đây, Bobby Witt Jr. đã đạt trung bình 1,6 tổng số lần chạy và đã đạt được hơn 60,00% thời gian.

Bobby Witt Jr. Tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
DƯỚI

Bobby Witt Jr. Tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
O 1.5 (+200)
O 1.5 (+179)
O 1.5 (+189)
N/a
DƯỚI
U 1.5 (-280)
U 1.5 (-278)
U 1.5 (-279)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Bobby Witt Jr. Tổng số lần truy cập lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
KC 2022-09-21 20:10:00
2 0,5 -249 +170
@
KC 2022-09-20 20:10:00
2 1.5 +180 -265
@
Bos 2022-09-18 13:35:00
1 1.5 +172 -250
@
Bos 2022-09-17 16:10:00
2 1.5 +165 -243
@
Bos 2022-09-16 19:10:00
1 1.5 +178 -263
@
KC 2022-09-21 20:10:00
Tổng số lượt truy cập 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -249 DƯỚI +170
@
KC 2022-09-20 20:10:00
Tổng số lượt truy cập 2 HÀNG 1.5 KẾT THÚC +180 DƯỚI -265
@
Bos 2022-09-18 13:35:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 1.5 KẾT THÚC +172 DƯỚI -250
@
Bos 2022-09-17 16:10:00
Tổng số lượt truy cập 2 HÀNG 1.5 KẾT THÚC +165 DƯỚI -243
@
Bos 2022-09-16 19:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 1.5 KẾT THÚC +178 DƯỚI -263
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 1.30 3.2 60,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 1.30 3.2 60,00%
Trong 5 trận gần đây, Bobby Witt Jr. đã đạt trung bình 3,2 tổng số lượt truy cập và đã đạt được hơn 60,00% thời gian.

Bobby Witt Jr. Total Home Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Bobby Witt Jr. Total Home Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+550)
N/a
O 0,5 (+550)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-1100)
N/a
U 0,5 (-1099)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Bobby Witt Jr. Total Home Chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
KC 2022-09-21 20:10:00
0 0,5 +508 -1033
@
KC 2022-09-20 20:10:00
0 0,5 +346 -575
@
Bos 2022-09-18 13:35:00
0 0,5 +368 -633
@
Bos 2022-09-17 16:10:00
0 0,5 +408 -733
@
Bos 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 +450 -833
@
KC 2022-09-21 20:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +508 DƯỚI -1033
@
KC 2022-09-20 20:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +346 DƯỚI -575
@
Bos 2022-09-18 13:35:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +368 DƯỚI -633
@
Bos 2022-09-17 16:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +408 DƯỚI -733
@
Bos 2022-09-16 19:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +450 DƯỚI -833
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Bobby Witt Jr. đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt được hơn 0,00% thời gian.

Bobby Witt Jr. Total RBIS

KẾT THÚC
DƯỚI

Bobby Witt Jr. Total RBIS

KẾT THÚC
O 0,5 (+185)
O 0,5 (+162)
O 0,5 (+172)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-260)
U 0,5 (-248)
U 0,5 (-252)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Bobby Witt Jr. Total RBIS Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
KC 2022-09-21 20:10:00
1 0,5 +183 -273
@
KC 2022-09-20 20:10:00
1 0,5 +155 -224
@
Bos 2022-09-18 13:35:00
0 0,5 +146 -205
@
Bos 2022-09-17 16:10:00
2 0,5 +158 -227
@
Bos 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 +174 -250
@
KC 2022-09-21 20:10:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +183 DƯỚI -273
@
KC 2022-09-20 20:10:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +155 DƯỚI -224
@
Bos 2022-09-18 13:35:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +146 DƯỚI -205
@
Bos 2022-09-17 16:10:00
Tổng số RBI 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +158 DƯỚI -227
@
Bos 2022-09-16 19:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +174 DƯỚI -250
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 1.6 60,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 1.6 60,00%
Trong 5 trận gần đây, Bobby Witt Jr. đã đạt trung bình 1,6 tổng số RBI và đã đạt được hơn 60,00% thời gian.