web fifa Gleyber Torres MLB Tỷ lệ cược prop

Gleyber Torres đặt cược prop

Gleyber Torres Tổng số chạy về nhà

KẾT THÚC
DƯỚI

Gleyber Torres Tổng số chạy về nhà

KẾT THÚC
O 0,5 (+500)
N/a
O 0,5 (+500)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-1000)
N/a
U 0,5 (-1000)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Gleyber Torres Tổng số nhà chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
2 0,5 +361 -633
@
NYY 2022-09-20 19:05:00
0 0,5 +416 -766
@
Mil 2022-09-18 14:10:00
0 0,5 +508 -1033
@
Mil 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 +516 -1033
@
Mil 2022-09-16 20:10:00
0 0,5 +608 -1266
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
Tổng số chạy về nhà 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +361 DƯỚI -633
@
NYY 2022-09-20 19:05:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +416 DƯỚI -766
@
Mil 2022-09-18 14:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +508 DƯỚI -1033
@
Mil 2022-09-17 19:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +516 DƯỚI -1033
@
Mil 2022-09-16 20:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +608 DƯỚI -1266
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0,8 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0,8 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Gleyber Torres đã đạt trung bình 0,8 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt hơn 20,00% thời gian.

Gleyber Torres Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Gleyber Torres Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+170)
O 0,5 (+156)
O 0,5 (+162)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-235)
U 0,5 (-238)
U 0,5 (-237)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Gleyber Torres Tổng số tỷ lệ cược lịch sử RBIS - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
5 0,5 +137 -196
@
NYY 2022-09-20 19:05:00
0 0,5 +155 -225
@
Mil 2022-09-18 14:10:00
0 0,5 +151 -219
@
Mil 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 +227 -349
@
Mil 2022-09-16 20:10:00
0 0,5 +164 -242
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
Tổng số RBI 5 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +137 DƯỚI -196
@
NYY 2022-09-20 19:05:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +155 DƯỚI -225
@
Mil 2022-09-18 14:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +151 DƯỚI -219
@
Mil 2022-09-17 19:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +227 DƯỚI -349
@
Mil 2022-09-16 20:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +164 DƯỚI -242
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 2 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 2 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Gleyber Torres đã đạt trung bình 2 tổng số RBI và đã đạt được hơn 20,00% thời gian.

Gleyber Torres Tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
DƯỚI

Gleyber Torres Tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
O 0,5 (-260)
O 0,5 (-268)
O 0,5 (-267)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+185)
U 0,5 (+173)
U 0,5 (+181)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Gleyber Torres Tổng số lần truy cập lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
3 0,5 -274 +186
@
NYY 2022-09-20 19:05:00
2 0,5 -240 +166
@
Mil 2022-09-18 14:10:00
1 1.5 +192 -283
@
Mil 2022-09-17 19:10:00
1 0,5 -187 +132
@
Mil 2022-09-16 20:10:00
2 0,5 -272 +180
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
Tổng số lượt truy cập 3 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -274 DƯỚI +186
@
NYY 2022-09-20 19:05:00
Tổng số lượt truy cập 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -240 DƯỚI +166
@
Mil 2022-09-18 14:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 1.5 KẾT THÚC +192 DƯỚI -283
@
Mil 2022-09-17 19:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -187 DƯỚI +132
@
Mil 2022-09-16 20:10:00
Tổng số lượt truy cập 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -272 DƯỚI +180
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,70 3.6 80,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,70 3.6 80,00%
Trong 5 trận gần đây, Gleyber Torres đã đạt trung bình 3,6 tổng số lượt truy cập và đã đạt hơn 80,00% thời gian.

Gleyber Torres Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Gleyber Torres Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+125)
O 0,5 (+113)
O 0,5 (+119)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-170)
U 0,5 (-167)
U 0,5 (-169)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Gleyber Torres Tổng số lần chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
4 0,5 -114 -124
@
NYY 2022-09-20 19:05:00
1 0,5 +101 -141
@
Mil 2022-09-18 14:10:00
0 0,5 +108 -154
@
Mil 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 +165 -241
@
Mil 2022-09-16 20:10:00
1 0,5 +118 -168
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
Tổng số chạy 4 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -114 DƯỚI -124
@
NYY 2022-09-20 19:05:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +101 DƯỚI -141
@
Mil 2022-09-18 14:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +108 DƯỚI -154
@
Mil 2022-09-17 19:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +165 DƯỚI -241
@
Mil 2022-09-16 20:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +118 DƯỚI -168
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 2.4 60,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 2.4 60,00%
Trong 5 trận gần đây, Gleyber Torres đã đạt trung bình 2,4 lần chạy và đã đạt được hơn 60,00% thời gian.