vietnam vs uae vòng loại world cup 2022 Tỷ lệ cược của Abraham Toro MLB

Áp -ra -ham Toro prop đặt cược

Abraham Toro Total Hits

KẾT THÚC
DƯỚI

Abraham Toro Total Hits

KẾT THÚC
O 0,5 (-165)
O 0,5 (-161)
O 0,5 (-162)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+125)
U 0,5 (+110)
U 0,5 (+118)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Abraham Toro Total đạt tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
Sồi 2022-09-21 21:40:00
0 0,5 -177 +127
@
Sồi 2022-09-20 21:40:00
0 0,5 -204 +146
@
Laa 2022-09-19 16:07:00
0 0,5 -196 +137
@
Laa 2022-09-18 16:07:00
1 0,5 -173 +123
@
Laa 2022-09-17 21:07:00
1 0,5 -128 -110
@
Sồi 2022-09-21 21:40:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -177 DƯỚI +127
@
Sồi 2022-09-20 21:40:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -204 DƯỚI +146
@
Laa 2022-09-19 16:07:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -196 DƯỚI +137
@
Laa 2022-09-18 16:07:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -173 DƯỚI +123
@
Laa 2022-09-17 21:07:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -128 DƯỚI -110
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,8 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,8 40,00%
Trong 5 trận gần đây, Abraham Toro đã đạt trung bình 0,8 tổng số lượt truy cập và đã đạt được hơn 40,00% thời gian.

Abraham Toro Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Abraham Toro Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+205)
O 0,5 (+190)
O 0,5 (+190)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-285)
U 0,5 (-298)
U 0,5 (-286)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Abraham Toro Total RBIS Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
Sồi 2022-09-21 21:40:00
0 0,5 +206 -305
@
Sồi 2022-09-20 21:40:00
0 0,5 +181 -279
@
Laa 2022-09-19 16:07:00
0 0,5 +171 -247
@
Laa 2022-09-18 16:07:00
0 0,5 +188 -282
@
Laa 2022-09-17 21:07:00
0 0,5 +225 -342
@
Sồi 2022-09-21 21:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +206 DƯỚI -305
@
Sồi 2022-09-20 21:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +181 DƯỚI -279
@
Laa 2022-09-19 16:07:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +171 DƯỚI -247
@
Laa 2022-09-18 16:07:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +188 DƯỚI -282
@
Laa 2022-09-17 21:07:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +225 DƯỚI -342
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Abraham Toro đã đạt trung bình 0 tổng số RBI và đã đạt được hơn 0,00% thời gian.

Abraham Toro Total Home Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Abraham Toro Total Home Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+600)
N/a
O 0,5 (+625)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-1200)
N/a
U 0,5 (-1225)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Abraham Toro Total Home Runs tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
Sồi 2022-09-21 21:40:00
0 0,5 +616 -1466
@
Sồi 2022-09-20 21:40:00
0 0,5 +650 -1533
@
Laa 2022-09-19 16:07:00
0 0,5 +516 -1033
@
Laa 2022-09-18 16:07:00
0 0,5 +475 -966
@
Laa 2022-09-17 21:07:00
0 0,5 +525 -1100
@
Sồi 2022-09-21 21:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +616 DƯỚI -1466
@
Sồi 2022-09-20 21:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +650 DƯỚI -1533
@
Laa 2022-09-19 16:07:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +516 DƯỚI -1033
@
Laa 2022-09-18 16:07:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +475 DƯỚI -966
@
Laa 2022-09-17 21:07:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +525 DƯỚI -1100
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Abraham Toro đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt hơn 0,00% thời gian.

Abraham Toro Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Abraham Toro Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+155)
O 0,5 (+145)
O 0,5 (+150)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-215)
U 0,5 (-218)
U 0,5 (-216)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Abraham Toro Total chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
Sồi 2022-09-21 21:40:00
0 0,5 +150 -219
@
Sồi 2022-09-20 21:40:00
0 0,5 +143 -202
@
Laa 2022-09-19 16:07:00
0 0,5 +150 -209
@
Laa 2022-09-18 16:07:00
0 0,5 +136 -191
@
Laa 2022-09-17 21:07:00
0 0,5 +174 -252
@
Sồi 2022-09-21 21:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +150 DƯỚI -219
@
Sồi 2022-09-20 21:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +143 DƯỚI -202
@
Laa 2022-09-19 16:07:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +150 DƯỚI -209
@
Laa 2022-09-18 16:07:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +136 DƯỚI -191
@
Laa 2022-09-17 21:07:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +174 DƯỚI -252
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Abraham Toro đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy và đã đạt hơn 0,00% thời gian.