ti le keo hom nay Elvis andrus mlb prop tỷ lệ cược

Elvis Andrus chống cá cược

Elvis Andrus Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Elvis Andrus Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+175)
O 0,5 (+156)
O 0,5 (+165)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-240)
U 0,5 (-238)
U 0,5 (-239)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Elvis Andrus Total chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
0 0,5 +107 -151
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
2 0,5 -108 -135
@
Det 2022-09-18 12:10:00
1 0,5 +107 -148
@
Det 2022-09-17 18:10:00
1 0,5 +110 -155
@
Det 2022-09-16 19:10:00
1 0,5 +117 -165
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +107 DƯỚI -151
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
Tổng số chạy 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -108 DƯỚI -135
@
Det 2022-09-18 12:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +107 DƯỚI -148
@
Det 2022-09-17 18:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +110 DƯỚI -155
@
Det 2022-09-16 19:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +117 DƯỚI -165
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 2 80,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 2 80,00%
Trong 5 trận gần đây, Elvis Andrus đã đạt trung bình 2 lần chạy và đã đạt được hơn 80,00% thời gian.

Elvis Andrus Total Hits

KẾT THÚC
DƯỚI

Elvis Andrus Total Hits

KẾT THÚC
O 0,5 (-175)
O 0,5 (-193)
O 0,5 (-186)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+130)
U 0,5 (+130)
U 0,5 (+131)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Elvis Andrus Tổng số lần truy cập lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
0 0,5 -243 +166
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
2 1.5 +185 -275
@
Det 2022-09-18 12:10:00
1 1.5 +182 -257
@
Det 2022-09-17 18:10:00
1 1.5 +175 -260
@
Det 2022-09-16 19:10:00
3 0,5 -275 +187
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -243 DƯỚI +166
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
Tổng số lượt truy cập 2 HÀNG 1.5 KẾT THÚC +185 DƯỚI -275
@
Det 2022-09-18 12:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 1.5 KẾT THÚC +182 DƯỚI -257
@
Det 2022-09-17 18:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 1.5 KẾT THÚC +175 DƯỚI -260
@
Det 2022-09-16 19:10:00
Tổng số lượt truy cập 3 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -275 DƯỚI +187
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 1.10 2.8 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 1.10 2.8 40,00%
Trong 5 trận đấu gần đây, Elvis Andrus đã đạt trung bình 2,8 tổng số lượt truy cập và đã đạt được hơn 40,00% thời gian.

Elvis Andrus Total Home Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Elvis Andrus Total Home Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+600)
N/a
O 0,5 (+575)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-1200)
N/a
U 0,5 (-1149)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Elvis Andrus Total Home chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
0 0,5 +430 -766
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
0 0,5 +425 -800
@
Det 2022-09-18 12:10:00
0 0,5 +541 -1133
@
Det 2022-09-17 18:10:00
0 0,5 +683 -1621
@
Det 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 +583 -1266
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +430 DƯỚI -766
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +425 DƯỚI -800
@
Det 2022-09-18 12:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +541 DƯỚI -1133
@
Det 2022-09-17 18:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +683 DƯỚI -1621
@
Det 2022-09-16 19:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +583 DƯỚI -1266
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Elvis Andrus đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt hơn 0,00% thời gian.

Elvis Andrus Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Elvis Andrus Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+280)
O 0,5 (+244)
O 0,5 (+254)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-425)
U 0,5 (-408)
U 0,5 (-402)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Elvis Andrus Total RBIS Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
0 0,5 +183 -272
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
1 0,5 +185 -250
@
Det 2022-09-18 12:10:00
0 0,5 +208 -308
@
Det 2022-09-17 18:10:00
0 0,5 +193 -285
@
Det 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 +193 -287
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +183 DƯỚI -272
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +185 DƯỚI -250
@
Det 2022-09-18 12:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +208 DƯỚI -308
@
Det 2022-09-17 18:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +193 DƯỚI -285
@
Det 2022-09-16 19:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +193 DƯỚI -287
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Elvis Andrus đã đạt trung bình 0,4 tổng số RBI và đã đạt được hơn 20,00% thời gian.