tỷ số cá cược Connor Wong MLB prop tỷ lệ cược

Connor Wong prop cược

Connor Wong Total Home Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Connor Wong Total Home Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+700)
N/a
O 0,5 (+725)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-1600)
N/a
U 0,5 (-1549)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Connor Wong Total Home chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
Cin 2022-09-20 18:40:00
0 0,5 +583 -1266
@
Bos 2022-09-17 16:10:00
0 0,5 +750 -2054
@
Bos 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 +550 -1099
@
Bos 2022-09-14 19:10:00
0 0,5 +525 -1100
@
Bos 2022-09-13 19:10:00
0 N/a N/a N/a
@
Cin 2022-09-20 18:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +583 DƯỚI -1266
@
Bos 2022-09-17 16:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +750 DƯỚI -2054
@
Bos 2022-09-16 19:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +550 DƯỚI -1099
@
Bos 2022-09-14 19:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +525 DƯỚI -1100
@
Bos 2022-09-13 19:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Connor Wong đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt được hơn 0,00% thời gian.

Connor Wong Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Connor Wong Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+280)
O 0,5 (+255)
O 0,5 (+268)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-425)
U 0,5 (-433)
U 0,5 (-427)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Connor Wong Total RBIS Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
Cin 2022-09-20 18:40:00
0 0,5 +261 -420
@
Bos 2022-09-17 16:10:00
0 0,5 +243 -375
@
Bos 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 +190 -275
@
Bos 2022-09-14 19:10:00
1 0,5 +218 -334
@
Bos 2022-09-13 19:10:00
0 N/a N/a N/a
@
Cin 2022-09-20 18:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +261 DƯỚI -420
@
Bos 2022-09-17 16:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +243 DƯỚI -375
@
Bos 2022-09-16 19:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +190 DƯỚI -275
@
Bos 2022-09-14 19:10:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +218 DƯỚI -334
@
Bos 2022-09-13 19:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 0,4 25,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 0,4 25,00%
Trong 5 trận gần đây, Connor Wong đã đạt trung bình 0,4 tổng số RBI và đã đạt được hơn 25,00% thời gian.

Connor Wong Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Connor Wong Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+185)
O 0,5 (+168)
O 0,5 (+176)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-260)
U 0,5 (-258)
U 0,5 (-259)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Connor Wong Total chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
Cin 2022-09-20 18:40:00
0 0,5 +176 -254
@
Bos 2022-09-17 16:10:00
0 0,5 +158 -227
@
Bos 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 +120 -172
@
Bos 2022-09-14 19:10:00
0 0,5 +158 -232
@
Bos 2022-09-13 19:10:00
1 N/a N/a N/a
@
Cin 2022-09-20 18:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +176 DƯỚI -254
@
Bos 2022-09-17 16:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +158 DƯỚI -227
@
Bos 2022-09-16 19:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +120 DƯỚI -172
@
Bos 2022-09-14 19:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +158 DƯỚI -232
@
Bos 2022-09-13 19:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 0,4 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 0,4 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Connor Wong đã đạt trung bình 0,4 tổng số lần chạy và đã đạt hơn 0,00% thời gian.

Connor Wong Total Hits

KẾT THÚC
DƯỚI

Connor Wong Total Hits

KẾT THÚC
O 0,5 (-125)
O 0,5 (-123)
O 0,5 (-130)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-105)
U 0,5 (-119)
U 0,5 (-108)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Connor Wong Total đạt tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
Cin 2022-09-20 18:40:00
0 0,5 -112 -126
@
Bos 2022-09-17 16:10:00
1 0,5 -142 +101
@
Bos 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 -160 +120
@
Bos 2022-09-14 19:10:00
1 0,5 -137 -103
@
Bos 2022-09-13 19:10:00
0 N/a N/a N/a
@
Cin 2022-09-20 18:40:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -112 DƯỚI -126
@
Bos 2022-09-17 16:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -142 DƯỚI +101
@
Bos 2022-09-16 19:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -160 DƯỚI +120
@
Bos 2022-09-14 19:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -137 DƯỚI -103
@
Bos 2022-09-13 19:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,8 50,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,8 50,00%
Trong 5 trận gần đây, Connor Wong đã đạt trung bình 0,8 tổng số lượt truy cập và đã đạt hơn 50,00% thời gian.