tỷ lệ kèo cá cược nhà cái Gio urshela mlb prop tỷ lệ cược

Gio Urshela chống cá cược

Gio Urshela Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Gio Urshela Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+140)
O 0,5 (+133)
O 0,5 (+136)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-190)
U 0,5 (-198)
U 0,5 (-193)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Gio Urshela Tổng tỷ lệ cược lịch sử RBIS - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
KC 2022-09-21 20:10:00
0 0,5 +180 -267
@
KC 2022-09-20 20:10:00
0 0,5 +130 -184
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
1 0,5 +171 -249
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
0 0,5 +148 -214
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
2 0,5 +143 -199
@
KC 2022-09-21 20:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +180 DƯỚI -267
@
KC 2022-09-20 20:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +130 DƯỚI -184
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +171 DƯỚI -249
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +148 DƯỚI -214
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
Tổng số RBI 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +143 DƯỚI -199
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 1.2 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 1.2 40,00%
Trong 5 trận gần đây, Gio Urshela đã đạt trung bình 1,2 tổng số RBI và đã đạt được hơn 40,00% thời gian.

Gio Urshela Tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
DƯỚI

Gio Urshela Tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
O 1.5 (+180)
O 1.5 (+173)
O 1.5 (+176)
N/a
DƯỚI
U 1.5 (-250)
U 1.5 (-268)
U 1.5 (-252)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Gio Urshela Tổng số lần truy cập lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
KC 2022-09-21 20:10:00
1 1.5 +151 -217
@
KC 2022-09-20 20:10:00
1 1.5 +173 -248
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
0 0,5 -270 +182
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
0 0,5 -274 +184
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
3 1.5 +172 -250
@
KC 2022-09-21 20:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 1.5 KẾT THÚC +151 DƯỚI -217
@
KC 2022-09-20 20:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 1.5 KẾT THÚC +173 DƯỚI -248
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -270 DƯỚI +182
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -274 DƯỚI +184
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
Tổng số lượt truy cập 3 HÀNG 1.5 KẾT THÚC +172 DƯỚI -250
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 1.10 2 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 1.10 2 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Gio Urshela đã đạt trung bình 2 tổng số lượt truy cập và đã đạt được hơn 20,00% thời gian.

Gio Urshela Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Gio Urshela Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+130)
O 0,5 (+123)
O 0,5 (+126)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-170)
U 0,5 (-183)
U 0,5 (-177)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Gio Urshela Total Runs Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
KC 2022-09-21 20:10:00
0 0,5 -109 -129
@
KC 2022-09-20 20:10:00
1 0,5 +116 -161
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
0 0,5 +153 -219
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
0 0,5 +120 -170
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
1 0,5 -101 -141
@
KC 2022-09-21 20:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -109 DƯỚI -129
@
KC 2022-09-20 20:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +116 DƯỚI -161
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +153 DƯỚI -219
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +120 DƯỚI -170
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -101 DƯỚI -141
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 0,8 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 0,8 40,00%
Trong 5 trận gần đây, Gio Urshela đã đạt trung bình 0,8 tổng số lần chạy và đã đạt được hơn 40,00% thời gian.

Gio Urshela Tổng số chạy về nhà

KẾT THÚC
DƯỚI

Gio Urshela Tổng số chạy về nhà

KẾT THÚC
O 0,5 (+700)
N/a
O 0,5 (+750)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-1600)
N/a
U 0,5 (-1632)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Gio Urshela Total Home Chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
KC 2022-09-21 20:10:00
0 0,5 +625 -1399
@
KC 2022-09-20 20:10:00
0 0,5 +550 -1133
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
0 0,5 +716 -1966
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
0 0,5 +525 -1099
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 +391 -700
@
KC 2022-09-21 20:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +625 DƯỚI -1399
@
KC 2022-09-20 20:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +550 DƯỚI -1133
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +716 DƯỚI -1966
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +525 DƯỚI -1099
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +391 DƯỚI -700
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Gio Urshela đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt hơn 0,00% thời gian.