tối nay việt nam có đá không Giancarlo Stanton MLB prop

Giancarlo Stanton prop cược

Giancarlo Stanton tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
DƯỚI

Giancarlo Stanton tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
O 0,5 (-185)
O 0,5 (-188)
O 0,5 (-188)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+140)
U 0,5 (+127)
U 0,5 (+134)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Giancarlo Stanton Tổng số lần truy cập lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
0 0,5 -200 +141
@
NYY 2022-09-20 19:05:00
1 0,5 -176 +125
@
Mil 2022-09-18 14:10:00
0 0,5 -248 +169
@
Mil 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 -152 +109
@
Mil 2022-09-16 20:10:00
0 0,5 -238 +161
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -200 DƯỚI +141
@
NYY 2022-09-20 19:05:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -176 DƯỚI +125
@
Mil 2022-09-18 14:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -248 DƯỚI +169
@
Mil 2022-09-17 19:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -152 DƯỚI +109
@
Mil 2022-09-16 20:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -238 DƯỚI +161
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Giancarlo Stanton đã đạt trung bình 0,4 tổng số lượt truy cập và đã đạt được hơn 20,00% thời gian.

Giancarlo Stanton Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Giancarlo Stanton Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+190)
O 0,5 (+162)
O 0,5 (+180)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-260)
U 0,5 (-248)
U 0,5 (-252)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Giancarlo Stanton Total RBIS Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
0 0,5 +130 -186
@
NYY 2022-09-20 19:05:00
4 0,5 +145 -203
@
Mil 2022-09-18 14:10:00
1 0,5 +151 -219
@
Mil 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 +222 -342
@
Mil 2022-09-16 20:10:00
0 0,5 +162 -235
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +130 DƯỚI -186
@
NYY 2022-09-20 19:05:00
Tổng số RBI 4 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +145 DƯỚI -203
@
Mil 2022-09-18 14:10:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +151 DƯỚI -219
@
Mil 2022-09-17 19:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +222 DƯỚI -342
@
Mil 2022-09-16 20:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +162 DƯỚI -235
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 2 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 2 40,00%
Trong 5 trận gần đây, Giancarlo Stanton đã đạt trung bình 2 tổng số RBI và đã đạt được hơn 40,00% thời gian.

Giancarlo Stanton Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Giancarlo Stanton Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+370)
N/a
O 0,5 (+360)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-600)
N/a
U 0,5 (-612)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Giancarlo Stanton Total Runs Runs Cedds lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
0 0,5 +258 -396
@
NYY 2022-09-20 19:05:00
1 0,5 +323 -533
@
Mil 2022-09-18 14:10:00
0 0,5 +376 -650
@
Mil 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 +408 -733
@
Mil 2022-09-16 20:10:00
0 0,5 +356 -625
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +258 DƯỚI -396
@
NYY 2022-09-20 19:05:00
Tổng số chạy về nhà 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +323 DƯỚI -533
@
Mil 2022-09-18 14:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +376 DƯỚI -650
@
Mil 2022-09-17 19:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +408 DƯỚI -733
@
Mil 2022-09-16 20:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +356 DƯỚI -625
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Giancarlo Stanton đã đạt trung bình 0,4 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt hơn 20,00% thời gian.

GianCarlo Stanton Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

GianCarlo Stanton Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+130)
O 0,5 (+115)
O 0,5 (+122)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-175)
U 0,5 (-170)
U 0,5 (-173)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Giancarlo Stanton Total Runs Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
2 0,5 -110 -128
@
NYY 2022-09-20 19:05:00
1 0,5 +105 -148
@
Mil 2022-09-18 14:10:00
1 0,5 -105 -134
@
Mil 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 +148 -209
@
Mil 2022-09-16 20:10:00
0 0,5 +101 -143
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
Tổng số chạy 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -110 DƯỚI -128
@
NYY 2022-09-20 19:05:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +105 DƯỚI -148
@
Mil 2022-09-18 14:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -105 DƯỚI -134
@
Mil 2022-09-17 19:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +148 DƯỚI -209
@
Mil 2022-09-16 20:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +101 DƯỚI -143
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 1.6 60,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 1.6 60,00%
Trong 5 trận gần đây, Giancarlo Stanton đã đạt trung bình 1,6 tổng số lần chạy và đã đạt được hơn 60,00% thời gian.