soi keonhacai Edward olivares mlb prop tỷ lệ cược

Edward Olivares chống cá cược

Edward Olivares Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Edward Olivares Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+155)
O 0,5 (+145)
O 0,5 (+150)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-210)
U 0,5 (-218)
U 0,5 (-214)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Edward Olivares Total Runs Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
KC 2022-09-21 20:10:00
0 0,5 +172 -251
@
KC 2022-09-20 20:10:00
1 0,5 +137 -196
@
Bos 2022-09-18 13:35:00
0 0,5 +116 -164
@
Bos 2022-09-17 16:10:00
1 0,5 +127 -183
@
Tor 2022-07-17 12:05:00
0 0,5 +151 -217
@
KC 2022-09-21 20:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +172 DƯỚI -251
@
KC 2022-09-20 20:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +137 DƯỚI -196
@
Bos 2022-09-18 13:35:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +116 DƯỚI -164
@
Bos 2022-09-17 16:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +127 DƯỚI -183
@
Tor 2022-07-17 12:05:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +151 DƯỚI -217
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 0,8 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 0,8 40,00%
Trong 5 trận gần đây, Edward Olivares đã đạt trung bình 0,8 tổng số lần chạy và đã đạt được hơn 40,00% thời gian.

Edward Olivares tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
DƯỚI

Edward Olivares tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
O 0,5 (-210)
O 0,5 (-198)
O 0,5 (-206)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+155)
U 0,5 (+133)
U 0,5 (+146)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Edward Olivares Tổng số lần truy cập lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
KC 2022-09-21 20:10:00
1 0,5 -168 +121
@
KC 2022-09-20 20:10:00
1 0,5 -212 +145
@
Bos 2022-09-18 13:35:00
1 0,5 -246 +169
@
Bos 2022-09-17 16:10:00
2 0,5 -232 +162
@
Tor 2022-07-17 12:05:00
1 0,5 -212 +152
@
KC 2022-09-21 20:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -168 DƯỚI +121
@
KC 2022-09-20 20:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -212 DƯỚI +145
@
Bos 2022-09-18 13:35:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -246 DƯỚI +169
@
Bos 2022-09-17 16:10:00
Tổng số lượt truy cập 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -232 DƯỚI +162
@
Tor 2022-07-17 12:05:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -212 DƯỚI +152
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,50 2.4 100,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,50 2.4 100,00%
Trong 5 trận gần đây, Edward Olivares đã đạt trung bình 2,4 tổng số lượt truy cập và đã đạt hơn 100,00% thời gian.

Edward Olivares Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Edward Olivares Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+205)
O 0,5 (+184)
O 0,5 (+191)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-285)
U 0,5 (-288)
U 0,5 (-282)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Edward Olivares Total RBIS Tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
KC 2022-09-21 20:10:00
1 0,5 +230 -353
@
KC 2022-09-20 20:10:00
0 0,5 +177 -268
@
Bos 2022-09-18 13:35:00
0 0,5 +170 -247
@
Bos 2022-09-17 16:10:00
0 0,5 +186 -274
@
Tor 2022-07-17 12:05:00
1 0,5 +174 -252
@
KC 2022-09-21 20:10:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +230 DƯỚI -353
@
KC 2022-09-20 20:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +177 DƯỚI -268
@
Bos 2022-09-18 13:35:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +170 DƯỚI -247
@
Bos 2022-09-17 16:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +186 DƯỚI -274
@
Tor 2022-07-17 12:05:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +174 DƯỚI -252
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 0,8 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 0,8 40,00%
Trong 5 trận gần đây, Edward Olivares đã đạt trung bình 0,8 tổng số RBI và đã đạt được hơn 40,00% thời gian.

Edward Olivares Total Home Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Edward Olivares Total Home Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+750)
N/a
O 0,5 (+825)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-2000)
N/a
U 0,5 (-2000)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Edward Olivares Total Home Chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
KC 2022-09-21 20:10:00
0 0,5 +783 -2166
@
KC 2022-09-20 20:10:00
0 0,5 +541 -1133
@
Bos 2022-09-18 13:35:00
0 0,5 +525 -1100
@
Bos 2022-09-17 16:10:00
0 0,5 +612 -1400
@
Tor 2022-07-17 12:05:00
0 0,5 +625 -1500
@
KC 2022-09-21 20:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +783 DƯỚI -2166
@
KC 2022-09-20 20:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +541 DƯỚI -1133
@
Bos 2022-09-18 13:35:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +525 DƯỚI -1100
@
Bos 2022-09-17 16:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +612 DƯỚI -1400
@
Tor 2022-07-17 12:05:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +625 DƯỚI -1500
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Edward Olivares đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt hơn 0,00% thời gian.