soi keo dem nay Tỷ lệ cược của Daniel Jansen MLB

Danny Jansen prop cược

Danny Jansen Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Danny Jansen Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+200)
N/a
O 0,5 (+195)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-275)
N/a
U 0,5 (-287)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Danny Jansen Total RBIS Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
Phi 2022-09-21 18:45:00
0 0,5 +155 -240
@
Phi 2022-09-20 18:45:00
2 0,5 +171 -253
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
1 0,5 +148 -210
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
0 0,5 +171 -250
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
0 0,5 +168 -247
@
Phi 2022-09-21 18:45:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +155 DƯỚI -240
@
Phi 2022-09-20 18:45:00
Tổng số RBI 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +171 DƯỚI -253
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +148 DƯỚI -210
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +171 DƯỚI -250
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +168 DƯỚI -247
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 1.2 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 1.2 40,00%
Trong 5 trận gần đây, Daniel Jansen đã đạt trung bình 1,2 tổng số RBI và đã đạt được hơn 40,00% thời gian.

Danny Jansen Total Hits

KẾT THÚC
DƯỚI

Danny Jansen Total Hits

KẾT THÚC
O 0,5 (-160)
N/a
O 0,5 (-160)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+120)
N/a
U 0,5 (+120)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Danny Jansen Total Hits tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
Phi 2022-09-21 18:45:00
0 0,5 -150 +110
@
Phi 2022-09-20 18:45:00
3 0,5 -165 +118
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
1 0,5 -186 +132
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
0 0,5 -168 +121
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
2 0,5 -156 +111
@
Phi 2022-09-21 18:45:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -150 DƯỚI +110
@
Phi 2022-09-20 18:45:00
Tổng số lượt truy cập 3 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -165 DƯỚI +118
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -186 DƯỚI +132
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -168 DƯỚI +121
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
Tổng số lượt truy cập 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -156 DƯỚI +111
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,50 2.4 60,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,50 2.4 60,00%
Trong 5 trận đấu gần đây, Daniel Jansen đã đạt trung bình 2,4 tổng số lượt truy cập và đã đạt được hơn 60,00% thời gian.

Danny Jansen Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Danny Jansen Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+155)
N/a
O 0,5 (+155)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-210)
N/a
U 0,5 (-210)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Danny Jansen Total chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
Phi 2022-09-21 18:45:00
0 0,5 +124 -175
@
Phi 2022-09-20 18:45:00
1 0,5 +127 -181
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
1 0,5 +126 -181
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
0 0,5 +133 -191
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
0 0,5 +139 -198
@
Phi 2022-09-21 18:45:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +124 DƯỚI -175
@
Phi 2022-09-20 18:45:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +127 DƯỚI -181
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +126 DƯỚI -181
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +133 DƯỚI -191
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +139 DƯỚI -198
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 0,8 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 0,8 40,00%
Trong 5 trận gần đây, Daniel Jansen đã đạt trung bình 0,8 tổng số lần chạy và đã đạt được hơn 40,00% thời gian.

Danny Jansen Total Home Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Danny Jansen Total Home Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+475)
N/a
O 0,5 (+475)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-900)
N/a
U 0,5 (-899)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Danny Jansen Total Home Runs tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
Phi 2022-09-21 18:45:00
0 0,5 +375 -650
@
Phi 2022-09-20 18:45:00
0 0,5 +343 -566
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
1 0,5 +375 -650
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
0 0,5 +450 -833
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
0 0,5 +425 -800
@
Phi 2022-09-21 18:45:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +375 DƯỚI -650
@
Phi 2022-09-20 18:45:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +343 DƯỚI -566
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
Tổng số chạy về nhà 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +375 DƯỚI -650
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +450 DƯỚI -833
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +425 DƯỚI -800
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Daniel Jansen đã đạt trung bình 0,4 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt hơn 20,00% thời gian.