soi keo bong da truc tiep Tỷ lệ cược của George Springer MLB

George Springer prop cược

George Springer Total Home Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

George Springer Total Home Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+390)
N/a
O 0,5 (+395)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-650)
N/a
U 0,5 (-675)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
George Springer Total Home Chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
Phi 2022-09-21 18:45:00
0 0,5 +296 -458
@
Phi 2022-09-20 18:45:00
0 0,5 +303 -491
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
0 0,5 +344 -591
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
0 0,5 +391 -700
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
1 0,5 +391 -700
@
Phi 2022-09-21 18:45:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +296 DƯỚI -458
@
Phi 2022-09-20 18:45:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +303 DƯỚI -491
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +344 DƯỚI -591
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +391 DƯỚI -700
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
Tổng số chạy về nhà 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +391 DƯỚI -700
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, George Springer đã đạt trung bình 0,4 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt hơn 20,00% thời gian.

George Springer Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

George Springer Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (-105)
N/a
O 0,5 (-105)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-125)
N/a
U 0,5 (-125)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
George Springer Total chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
Phi 2022-09-21 18:45:00
1 0,5 -121 -116
@
Phi 2022-09-20 18:45:00
1 0,5 -128 -110
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
1 0,5 -130 -109
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
1 0,5 -115 -121
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
1 0,5 -116 -122
@
Phi 2022-09-21 18:45:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -121 DƯỚI -116
@
Phi 2022-09-20 18:45:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -128 DƯỚI -110
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -130 DƯỚI -109
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -115 DƯỚI -121
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -116 DƯỚI -122
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 2 100,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 2 100,00%
Trong 5 trận gần đây, George Springer đã đạt trung bình 2 lần chạy và đã đạt hơn 100,00% thời gian.

George Springer Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

George Springer Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+185)
N/a
O 0,5 (+172)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-255)
N/a
U 0,5 (-247)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
George Springer Total RBIS Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
Phi 2022-09-21 18:45:00
0 0,5 +151 -219
@
Phi 2022-09-20 18:45:00
1 0,5 +156 -227
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
1 0,5 +151 -218
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
2 0,5 +166 -243
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
3 0,5 +169 -243
@
Phi 2022-09-21 18:45:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +151 DƯỚI -219
@
Phi 2022-09-20 18:45:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +156 DƯỚI -227
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +151 DƯỚI -218
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
Tổng số RBI 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +166 DƯỚI -243
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
Tổng số RBI 3 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +169 DƯỚI -243
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 2.8 80,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 2.8 80,00%
Trong 5 trận gần đây, George Springer đã đạt trung bình 2,8 tổng số RBI và đã đạt được hơn 80,00% thời gian.

George Springer Total Hits

KẾT THÚC
DƯỚI

George Springer Total Hits

KẾT THÚC
O 0,5 (-250)
N/a
O 0,5 (-250)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+180)
N/a
U 0,5 (+175)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
George Springer Total Hits tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
Phi 2022-09-21 18:45:00
1 0,5 -267 +180
@
Phi 2022-09-20 18:45:00
2 1.5 +191 -282
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
1 1.5 +184 -274
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
2 0,5 -273 +182
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
1 0,5 -273 +186
@
Phi 2022-09-21 18:45:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -267 DƯỚI +180
@
Phi 2022-09-20 18:45:00
Tổng số lượt truy cập 2 HÀNG 1.5 KẾT THÚC +191 DƯỚI -282
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 1.5 KẾT THÚC +184 DƯỚI -274
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
Tổng số lượt truy cập 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -273 DƯỚI +182
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -273 DƯỚI +186
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,90 2.8 80,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,90 2.8 80,00%
Trong 5 trận đấu gần đây, George Springer đã đạt trung bình 2,8 tổng số lượt truy cập và đã đạt được hơn 80,00% thời gian.