ty.le.keo.nha.cai Lớp học Dermis Garcia MLB tỷ lệ cược

Hạ hạ Garcia cược prop

Hạ hạ Garcia Tổng số lần chạy

KẾT THÚC
DƯỚI

Hạ hạ Garcia Tổng số lần chạy

KẾT THÚC
O 0,5 (+205)
O 0,5 (+190)
O 0,5 (+197)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-285)
U 0,5 (-298)
U 0,5 (-291)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Dermis Garcia Tổng số lần chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
Sồi 2022-09-21 21:40:00
0 0,5 +176 -254
@
Sồi 2022-09-20 21:40:00
0 0,5 +240 -374
@
Hou 2022-09-18 14:10:00
0 0,5 +174 -254
@
Hou 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 +177 -257
@
Hou 2022-09-16 20:10:00
0 0,5 +213 -359
@
Sồi 2022-09-21 21:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +176 DƯỚI -254
@
Sồi 2022-09-20 21:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +240 DƯỚI -374
@
Hou 2022-09-18 14:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +174 DƯỚI -254
@
Hou 2022-09-17 19:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +177 DƯỚI -257
@
Hou 2022-09-16 20:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +213 DƯỚI -359
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Dermis Garcia đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy và đã đạt hơn 0,00% thời gian.

Dermis Garcia Total Home Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Dermis Garcia Total Home Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+550)
N/a
O 0,5 (+550)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-1100)
N/a
U 0,5 (-1099)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Dermis Garcia Total Home Chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
Sồi 2022-09-21 21:40:00
0 0,5 +466 -900
@
Sồi 2022-09-20 21:40:00
0 0,5 +658 -1433
@
Hou 2022-09-18 14:10:00
0 0,5 +625 -1225
@
Hou 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 +383 -666
@
Hou 2022-09-16 20:10:00
0 0,5 +483 -1233
@
Sồi 2022-09-21 21:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +466 DƯỚI -900
@
Sồi 2022-09-20 21:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +658 DƯỚI -1433
@
Hou 2022-09-18 14:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +625 DƯỚI -1225
@
Hou 2022-09-17 19:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +383 DƯỚI -666
@
Hou 2022-09-16 20:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +483 DƯỚI -1233
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Dermis Garcia đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt hơn 0,00% thời gian.

Hạ hạ Garcia Tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
DƯỚI

Hạ hạ Garcia Tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
O 0,5 (-115)
O 0,5 (-121)
O 0,5 (-117)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-115)
U 0,5 (-121)
U 0,5 (-121)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Dermis Garcia Tổng số lần truy cập lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
Sồi 2022-09-21 21:40:00
0 0,5 -126 -113
@
Sồi 2022-09-20 21:40:00
0 0,5 +104 -146
@
Hou 2022-09-18 14:10:00
1 0,5 -138 -103
@
Hou 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 -130 -109
@
Hou 2022-09-16 20:10:00
0 0,5 -104 -146
@
Sồi 2022-09-21 21:40:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -126 DƯỚI -113
@
Sồi 2022-09-20 21:40:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +104 DƯỚI -146
@
Hou 2022-09-18 14:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -138 DƯỚI -103
@
Hou 2022-09-17 19:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -130 DƯỚI -109
@
Hou 2022-09-16 20:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -104 DƯỚI -146
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Dermis Garcia đã đạt trung bình 0,4 tổng số lượt truy cập và đã đạt hơn 20,00% thời gian.

Dermis Garcia Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Dermis Garcia Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+255)
O 0,5 (+234)
O 0,5 (+253)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-380)
U 0,5 (-388)
U 0,5 (-397)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Dermis Garcia Total RBIS Tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
Sồi 2022-09-21 21:40:00
0 0,5 +241 -370
@
Sồi 2022-09-20 21:40:00
0 0,5 +296 -489
@
Hou 2022-09-18 14:10:00
2 0,5 +263 -411
@
Hou 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 +220 -337
@
Hou 2022-09-16 20:10:00
0 0,5 +275 -483
@
Sồi 2022-09-21 21:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +241 DƯỚI -370
@
Sồi 2022-09-20 21:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +296 DƯỚI -489
@
Hou 2022-09-18 14:10:00
Tổng số RBI 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +263 DƯỚI -411
@
Hou 2022-09-17 19:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +220 DƯỚI -337
@
Hou 2022-09-16 20:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +275 DƯỚI -483
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 0,8 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 0,8 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Dermis Garcia đã đạt trung bình 0,8 tổng số RBI và đã đạt được hơn 20,00% thời gian.