ti so hom nay Tỷ lệ cược của David Bote MLB

David Bote prop đặt cược

David Bote Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

David Bote Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+230)
N/a
O 0,5 (+230)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-330)
N/a
U 0,5 (-340)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
David Bote Total RBIS Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
Mia 2022-09-21 18:40:00
1 0,5 +230 -355
@
Mia 2022-09-20 18:40:00
2 0,5 +220 -337
@
Mia 2022-09-19 18:40:00
0 0,5 +256 -403
@
CHC 2022-09-18 14:20:00
0 0,5 +157 -229
@
CHC 2022-09-16 14:20:00
0 0,5 +183 -275
@
Mia 2022-09-21 18:40:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +230 DƯỚI -355
@
Mia 2022-09-20 18:40:00
Tổng số RBI 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +220 DƯỚI -337
@
Mia 2022-09-19 18:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +256 DƯỚI -403
@
CHC 2022-09-18 14:20:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +157 DƯỚI -229
@
CHC 2022-09-16 14:20:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +183 DƯỚI -275
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 1.2 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 1.2 40,00%
Trong 5 trận gần đây, David Bote đã đạt trung bình 1,2 tổng số RBI và đã đạt được hơn 40,00% thời gian.

David Bote Total Home Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

David Bote Total Home Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+650)
N/a
O 0,5 (+675)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-1600)
N/a
U 0,5 (-1499)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
David Bote Total Home Runs tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
Mia 2022-09-21 18:40:00
0 0,5 +491 -1033
@
Mia 2022-09-20 18:40:00
1 0,5 +558 -1166
@
Mia 2022-09-19 18:40:00
0 0,5 +691 -1699
@
CHC 2022-09-18 14:20:00
0 0,5 +347 -600
@
CHC 2022-09-16 14:20:00
0 0,5 +408 -733
@
Mia 2022-09-21 18:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +491 DƯỚI -1033
@
Mia 2022-09-20 18:40:00
Tổng số chạy về nhà 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +558 DƯỚI -1166
@
Mia 2022-09-19 18:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +691 DƯỚI -1699
@
CHC 2022-09-18 14:20:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +347 DƯỚI -600
@
CHC 2022-09-16 14:20:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +408 DƯỚI -733
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, David Bote đã đạt trung bình 0,4 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt hơn 20,00% thời gian.

David Bote Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

David Bote Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+165)
N/a
O 0,5 (+165)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-220)
N/a
U 0,5 (-220)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
David Bote Total chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
Mia 2022-09-21 18:40:00
0 0,5 +138 -196
@
Mia 2022-09-20 18:40:00
1 0,5 +162 -239
@
Mia 2022-09-19 18:40:00
0 0,5 +181 -267
@
CHC 2022-09-18 14:20:00
0 0,5 +101 -144
@
CHC 2022-09-16 14:20:00
0 0,5 +135 -190
@
Mia 2022-09-21 18:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +138 DƯỚI -196
@
Mia 2022-09-20 18:40:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +162 DƯỚI -239
@
Mia 2022-09-19 18:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +181 DƯỚI -267
@
CHC 2022-09-18 14:20:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +101 DƯỚI -144
@
CHC 2022-09-16 14:20:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +135 DƯỚI -190
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, David Bote đã đạt trung bình 0,4 tổng số lần chạy và đã đạt hơn 20,00% thời gian.

David Bote tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
DƯỚI

David Bote tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
O 0,5 (-180)
N/a
O 0,5 (-185)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+135)
N/a
U 0,5 (+135)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
David Bote Total Hits tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
Mia 2022-09-21 18:40:00
0 0,5 -184 +129
@
Mia 2022-09-20 18:40:00
1 0,5 -175 +121
@
Mia 2022-09-19 18:40:00
1 0,5 -127 -112
@
CHC 2022-09-18 14:20:00
2 0,5 -214 +151
@
CHC 2022-09-16 14:20:00
2 0,5 -186 +129
@
Mia 2022-09-21 18:40:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -184 DƯỚI +129
@
Mia 2022-09-20 18:40:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -175 DƯỚI +121
@
Mia 2022-09-19 18:40:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -127 DƯỚI -112
@
CHC 2022-09-18 14:20:00
Tổng số lượt truy cập 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -214 DƯỚI +151
@
CHC 2022-09-16 14:20:00
Tổng số lượt truy cập 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -186 DƯỚI +129
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,50 2.4 80,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,50 2.4 80,00%
Trong 5 trận gần đây, David Bote đã đạt trung bình 2,4 tổng số lượt truy cập và đã đạt được hơn 80,00% thời gian.