xem trực tiếp bóng đá hd Anthony Santander MLB prop tỷ lệ cược

Anthony Santander prop đặt cược

Anthony Santander Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Anthony Santander Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+450)
N/a
O 0,5 (+475)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-800)
N/a
U 0,5 (-900)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Anthony Santander Total Home chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
BAL 2022-09-20 19:05:00
0 0,5 +408 -733
@
BAL 2022-09-19 19:05:00
0 0,5 +320 -533
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
0 0,5 +333 -541
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
0 0,5 +371 -650
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
0 0,5 +450 -866
@
BAL 2022-09-20 19:05:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +408 DƯỚI -733
@
BAL 2022-09-19 19:05:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +320 DƯỚI -533
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +333 DƯỚI -541
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +371 DƯỚI -650
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +450 DƯỚI -866
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Anthony Santander đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt hơn 0,00% thời gian.

Anthony Santander Total Hits

KẾT THÚC
DƯỚI

Anthony Santander Total Hits

KẾT THÚC
O 0,5 (-165)
N/a
O 0,5 (-158)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+125)
N/a
U 0,5 (+117)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Anthony Santander Total đạt tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
BAL 2022-09-20 19:05:00
0 0,5 -242 +168
@
BAL 2022-09-19 19:05:00
1 0,5 -279 +189
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
0 0,5 -208 +147
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
2 0,5 -224 +155
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
0 0,5 -180 +128
@
BAL 2022-09-20 19:05:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -242 DƯỚI +168
@
BAL 2022-09-19 19:05:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -279 DƯỚI +189
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -208 DƯỚI +147
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
Tổng số lượt truy cập 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -224 DƯỚI +155
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -180 DƯỚI +128
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,50 1.2 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,50 1.2 40,00%
Trong 5 trận gần đây, Anthony Santander đã đạt trung bình 1,2 tổng số lượt truy cập và đã đạt hơn 40,00% thời gian.

Anthony Santander Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Anthony Santander Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+170)
N/a
O 0,5 (+162)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-235)
N/a
U 0,5 (-230)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Anthony Santander Total RBI Lịch sử Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
BAL 2022-09-20 19:05:00
0 0,5 +155 -224
@
BAL 2022-09-19 19:05:00
0 0,5 +102 -144
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
0 0,5 +137 -196
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
0 0,5 +138 -197
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
0 0,5 +178 -259
@
BAL 2022-09-20 19:05:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +155 DƯỚI -224
@
BAL 2022-09-19 19:05:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +102 DƯỚI -144
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +137 DƯỚI -196
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +138 DƯỚI -197
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +178 DƯỚI -259
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Anthony Santander đã đạt trung bình 0 tổng số RBI và đã đạt được hơn 0,00% thời gian.

Anthony Santander Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Anthony Santander Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+160)
N/a
O 0,5 (+160)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-220)
N/a
U 0,5 (-220)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Anthony Santander Total chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
BAL 2022-09-20 19:05:00
0 0,5 +105 -147
@
BAL 2022-09-19 19:05:00
0 0,5 -117 -121
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
0 0,5 +126 -178
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
1 0,5 +121 -171
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
0 0,5 +135 -190
@
BAL 2022-09-20 19:05:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +105 DƯỚI -147
@
BAL 2022-09-19 19:05:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -117 DƯỚI -121
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +126 DƯỚI -178
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +121 DƯỚI -171
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +135 DƯỚI -190
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Anthony Santander đã đạt trung bình 0,4 tổng số lần chạy và đã đạt hơn 20,00% thời gian.