nhan dinh bong da 24 ALFONSO RIVAS MLB Tỷ lệ cược

Alfonso Rivas prop cược

Alfonso Rivas Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Alfonso Rivas Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+195)
N/a
O 0,5 (+195)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-265)
N/a
U 0,5 (-265)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Alfonso Rivas Total Runs Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
Mia 2022-09-21 18:40:00
0 N/a N/a N/a
@
Mia 2022-09-20 18:40:00
0 0,5 +200 -300
@
CHC 2022-09-18 14:20:00
0 0,5 +117 -163
@
CHC 2022-09-17 14:20:00
0 0,5 +117 -166
@
CHC 2022-09-16 14:20:00
0 N/a N/a N/a
@
Mia 2022-09-21 18:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
@
Mia 2022-09-20 18:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +200 DƯỚI -300
@
CHC 2022-09-18 14:20:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +117 DƯỚI -163
@
CHC 2022-09-17 14:20:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +117 DƯỚI -166
@
CHC 2022-09-16 14:20:00
Tổng số chạy 0 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Alfonso Rivas đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy và đã đạt hơn 0,00% thời gian.

Alfonso Rivas Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Alfonso Rivas Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+1100)
N/a
O 0,5 (+1250)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-6000)
N/a
U 0,5 (-5242)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Alfonso Rivas Total Home Runs tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
Mia 2022-09-21 18:40:00
0 N/a N/a N/a
@
Mia 2022-09-20 18:40:00
0 0,5 +1000 -4333
@
CHC 2022-09-18 14:20:00
0 0,5 +641 -1399
@
CHC 2022-09-17 14:20:00
0 0,5 +608 -1350
@
CHC 2022-09-16 14:20:00
0 N/a N/a N/a
@
Mia 2022-09-21 18:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
@
Mia 2022-09-20 18:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +1000 DƯỚI -4333
@
CHC 2022-09-18 14:20:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +641 DƯỚI -1399
@
CHC 2022-09-17 14:20:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +608 DƯỚI -1350
@
CHC 2022-09-16 14:20:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Alfonso Rivas đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt được hơn 0,00% thời gian.

Alfonso Rivas Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Alfonso Rivas Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+280)
N/a
O 0,5 (+285)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-425)
N/a
U 0,5 (-437)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Alfonso Rivas Total RBIS Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
Mia 2022-09-21 18:40:00
0 N/a N/a N/a
@
Mia 2022-09-20 18:40:00
0 0,5 +276 -439
@
CHC 2022-09-18 14:20:00
0 0,5 +215 -333
@
CHC 2022-09-17 14:20:00
0 0,5 +156 -225
@
CHC 2022-09-16 14:20:00
0 N/a N/a N/a
@
Mia 2022-09-21 18:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
@
Mia 2022-09-20 18:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +276 DƯỚI -439
@
CHC 2022-09-18 14:20:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +215 DƯỚI -333
@
CHC 2022-09-17 14:20:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +156 DƯỚI -225
@
CHC 2022-09-16 14:20:00
Tổng số RBI 0 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Alfonso Rivas đã đạt trung bình 0 tổng số RBI và đã đạt được hơn 0,00% thời gian.

Alfonso Rivas Total Hits

KẾT THÚC
DƯỚI

Alfonso Rivas Total Hits

KẾT THÚC
O 0,5 (-170)
N/a
O 0,5 (-175)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+125)
N/a
U 0,5 (+127)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Alfonso Rivas Tổng số lần truy cập lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
Mia 2022-09-21 18:40:00
0 N/a N/a N/a
@
Mia 2022-09-20 18:40:00
0 0,5 -151 +108
@
CHC 2022-09-18 14:20:00
0 0,5 -191 +133
@
CHC 2022-09-17 14:20:00
2 0,5 -240 +164
@
CHC 2022-09-16 14:20:00
0 N/a N/a N/a
@
Mia 2022-09-21 18:40:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
@
Mia 2022-09-20 18:40:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -151 DƯỚI +108
@
CHC 2022-09-18 14:20:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -191 DƯỚI +133
@
CHC 2022-09-17 14:20:00
Tổng số lượt truy cập 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -240 DƯỚI +164
@
CHC 2022-09-16 14:20:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,8 33,33%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,8 33,33%
Trong 5 trận gần đây, Alfonso Rivas đã đạt trung bình 0,8 tổng số lượt truy cập và đã đạt được hơn 33,33% thời gian.