nhan dinh bd wap Tỷ lệ cược Alex Bregman MLB

Alex Bregman prop cược

Alex Bregman Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Alex Bregman Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (chẵn)
N/a
O 0,5 (chẵn)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-130)
N/a
U 0,5 (-130)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Alex Bregman Total chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
TB 2022-09-20 18:40:00
0 0,5 +135 -195
@
TB 2022-09-19 18:40:00
0 0,5 +111 -154
@
Hou 2022-09-18 14:10:00
1 0,5 -112 -126
@
Hou 2022-09-17 19:10:00
1 0,5 -106 -134
@
Hou 2022-09-16 20:10:00
0 0,5 -110 -138
@
TB 2022-09-20 18:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +135 DƯỚI -195
@
TB 2022-09-19 18:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +111 DƯỚI -154
@
Hou 2022-09-18 14:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -112 DƯỚI -126
@
Hou 2022-09-17 19:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -106 DƯỚI -134
@
Hou 2022-09-16 20:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -110 DƯỚI -138
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 0,8 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 0,8 40,00%
Trong 5 trận gần đây, Alex Bregman đã đạt trung bình 0,8 tổng số lần chạy và đã đạt được hơn 40,00% thời gian.

Alex Bregman Total Home Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Alex Bregman Total Home Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+500)
N/a
O 0,5 (+462)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-1000)
N/a
U 0,5 (-900)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Alex Bregman Total Home Runs tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
TB 2022-09-20 18:40:00
0 0,5 +566 -1233
@
TB 2022-09-19 18:40:00
0 0,5 +433 -800
@
Hou 2022-09-18 14:10:00
0 0,5 +330 -541
@
Hou 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 +360 -616
@
Hou 2022-09-16 20:10:00
0 0,5 +435 -966
@
TB 2022-09-20 18:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +566 DƯỚI -1233
@
TB 2022-09-19 18:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +433 DƯỚI -800
@
Hou 2022-09-18 14:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +330 DƯỚI -541
@
Hou 2022-09-17 19:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +360 DƯỚI -616
@
Hou 2022-09-16 20:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +435 DƯỚI -966
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Alex Bregman đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt hơn 0,00% thời gian.

Alex Bregman Total Hits

KẾT THÚC
DƯỚI

Alex Bregman Total Hits

KẾT THÚC
O 0,5 (-240)
N/a
O 0,5 (-240)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+175)
N/a
U 0,5 (+167)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Alex Bregman Total Hits tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
TB 2022-09-20 18:40:00
0 0,5 -189 +131
@
TB 2022-09-19 18:40:00
2 0,5 -230 +159
@
Hou 2022-09-18 14:10:00
1 0,5 -224 +155
@
Hou 2022-09-17 19:10:00
2 0,5 -247 +169
@
Hou 2022-09-16 20:10:00
0 0,5 -239 +156
@
TB 2022-09-20 18:40:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -189 DƯỚI +131
@
TB 2022-09-19 18:40:00
Tổng số lượt truy cập 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -230 DƯỚI +159
@
Hou 2022-09-18 14:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -224 DƯỚI +155
@
Hou 2022-09-17 19:10:00
Tổng số lượt truy cập 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -247 DƯỚI +169
@
Hou 2022-09-16 20:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -239 DƯỚI +156
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,50 2 60,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,50 2 60,00%
Trong 5 trận gần đây, Alex Bregman đã đạt trung bình 2 tổng số lượt truy cập và đã đạt được hơn 60,00% thời gian.

Alex Bregman Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Alex Bregman Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+160)
N/a
O 0,5 (+160)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-215)
N/a
U 0,5 (-227)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Alex Bregman Total RBIS Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
TB 2022-09-20 18:40:00
0 0,5 +198 -299
@
TB 2022-09-19 18:40:00
2 0,5 +161 -238
@
Hou 2022-09-18 14:10:00
1 0,5 +123 -172
@
Hou 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 +126 -176
@
Hou 2022-09-16 20:10:00
0 0,5 +137 -208
@
TB 2022-09-20 18:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +198 DƯỚI -299
@
TB 2022-09-19 18:40:00
Tổng số RBI 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +161 DƯỚI -238
@
Hou 2022-09-18 14:10:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +123 DƯỚI -172
@
Hou 2022-09-17 19:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +126 DƯỚI -176
@
Hou 2022-09-16 20:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +137 DƯỚI -208
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 1.2 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 1.2 40,00%
Trong 5 trận gần đây, Alex Bregman đã đạt trung bình 1,2 tổng số RBI và đã đạt được hơn 40,00% thời gian.