luật thi đấu vòng loại world cup Emmanuel Rivera MLB Tỷ lệ cược prop

Emmanuel Rivera đặt cược

Emmanuel Rivera Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Emmanuel Rivera Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+550)
N/a
O 0,5 (+575)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-1100)
N/a
U 0,5 (-1149)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Emmanuel Rivera Total Home Runs tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
THANH NIÊN 2022-09-21 22:10:00
0 0,5 +625 -1325
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
0 0,5 +575 -1400
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
0 0,5 +600 -1216
@
ARI 2022-09-18 16:10:00
0 N/a N/a N/a
@
ARI 2022-09-17 20:10:00
0 N/a N/a N/a
@
THANH NIÊN 2022-09-21 22:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +625 DƯỚI -1325
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +575 DƯỚI -1400
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +600 DƯỚI -1216
@
ARI 2022-09-18 16:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
@
ARI 2022-09-17 20:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Emmanuel Rivera đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt hơn 0,00% thời gian.

Emmanuel Rivera Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Emmanuel Rivera Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+180)
O 0,5 (+162)
O 0,5 (+171)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-250)
U 0,5 (-248)
U 0,5 (-249)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Emmanuel Rivera Total chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
THANH NIÊN 2022-09-21 22:10:00
0 0,5 +192 -284
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
1 0,5 +184 -272
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
0 0,5 +172 -251
@
ARI 2022-09-18 16:10:00
0 N/a N/a N/a
@
ARI 2022-09-17 20:10:00
0 N/a N/a N/a
@
THANH NIÊN 2022-09-21 22:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +192 DƯỚI -284
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +184 DƯỚI -272
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +172 DƯỚI -251
@
ARI 2022-09-18 16:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
@
ARI 2022-09-17 20:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 0,4 33,33%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 0,4 33,33%
Trong 5 trận gần đây, Emmanuel Rivera đã đạt trung bình 0,4 tổng số lần chạy và đã đạt hơn 33,33% thời gian.

Emmanuel Rivera Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Emmanuel Rivera Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+255)
O 0,5 (+215)
O 0,5 (+243)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-370)
U 0,5 (-348)
U 0,5 (-372)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Emmanuel Rivera Total RBIS Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
THANH NIÊN 2022-09-21 22:10:00
1 0,5 +233 -359
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
0 0,5 +238 -367
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
0 0,5 +226 -347
@
ARI 2022-09-18 16:10:00
0 N/a N/a N/a
@
ARI 2022-09-17 20:10:00
0 N/a N/a N/a
@
THANH NIÊN 2022-09-21 22:10:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +233 DƯỚI -359
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +238 DƯỚI -367
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +226 DƯỚI -347
@
ARI 2022-09-18 16:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
@
ARI 2022-09-17 20:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 0,4 33,33%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 0,4 33,33%
Trong 5 trận gần đây, Emmanuel Rivera đã đạt trung bình 0,4 tổng số RBI và đã đạt được hơn 33,33% thời gian.

Emmanuel Rivera tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
DƯỚI

Emmanuel Rivera tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
O 0,5 (-165)
O 0,5 (-178)
O 0,5 (-171)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+125)
U 0,5 (+120)
U 0,5 (+123)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Emmanuel Rivera Total đạt tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
THANH NIÊN 2022-09-21 22:10:00
1 0,5 -150 +107
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
1 0,5 -158 +113
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
0 0,5 -169 +120
@
ARI 2022-09-18 16:10:00
0 N/a N/a N/a
@
ARI 2022-09-17 20:10:00
0 N/a N/a N/a
@
THANH NIÊN 2022-09-21 22:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -150 DƯỚI +107
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -158 DƯỚI +113
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -169 DƯỚI +120
@
ARI 2022-09-18 16:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
@
ARI 2022-09-17 20:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,8 66,67%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,8 66,67%
Trong 5 trận gần đây, Emmanuel Rivera đã đạt trung bình 0,8 tổng số lượt truy cập và đã đạt được hơn 66,67% thời gian.