lichthidaubong dahomnay Tỷ lệ cược Geraldo Perdomo MLB

Geraldo perdomo đặt cược prop

Geraldo Perdomo Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Geraldo Perdomo Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+275)
O 0,5 (+234)
O 0,5 (+254)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-400)
U 0,5 (-388)
U 0,5 (-394)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Geraldo Perdomo Tổng số lần chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
THANH NIÊN 2022-09-21 22:10:00
1 0,5 +268 -419
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
0 0,5 +246 -384
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
0 0,5 +230 -352
@
ARI 2022-09-18 16:10:00
0 0,5 +223 -339
@
ARI 2022-09-17 20:10:00
0 0,5 +199 -296
@
THANH NIÊN 2022-09-21 22:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +268 DƯỚI -419
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +246 DƯỚI -384
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +230 DƯỚI -352
@
ARI 2022-09-18 16:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +223 DƯỚI -339
@
ARI 2022-09-17 20:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +199 DƯỚI -296
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Geraldo Perdomo đã đạt trung bình 0,4 tổng số lần chạy và đã đạt hơn 20,00% thời gian.

Geraldo perdomo tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
DƯỚI

Geraldo perdomo tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
O 0,5 (chẵn)
O 0,5 (-108)
O 0,5 (-105)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-135)
U 0,5 (-135)
U 0,5 (-135)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Geraldo Perdomo Tổng số lần truy cập lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
THANH NIÊN 2022-09-21 22:10:00
1 0,5 +116 -161
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
0 0,5 -114 -124
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
0 0,5 -115 -123
@
ARI 2022-09-18 16:10:00
0 0,5 -112 -127
@
ARI 2022-09-17 20:10:00
0 0,5 -116 -123
@
THANH NIÊN 2022-09-21 22:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +116 DƯỚI -161
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -114 DƯỚI -124
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -115 DƯỚI -123
@
ARI 2022-09-18 16:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -112 DƯỚI -127
@
ARI 2022-09-17 20:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -116 DƯỚI -123
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Geraldo Perdomo đã đạt trung bình 0,4 tổng số lượt truy cập và đã đạt hơn 20,00% thời gian.

Geraldo Perdomo Tổng số chạy về nhà

KẾT THÚC
DƯỚI

Geraldo Perdomo Tổng số chạy về nhà

KẾT THÚC
O 0,5 (+1200)
N/a
O 0,5 (+1850)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-20000)
N/a
U 0,5 (-16250)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Geraldo Perdomo Total Home Chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
THANH NIÊN 2022-09-21 22:10:00
0 0,5 +1150 N/a
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
0 0,5 +1225 -4000
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
0 0,5 +1100 N/a
@
ARI 2022-09-18 16:10:00
0 0,5 +1500 -15000
@
ARI 2022-09-17 20:10:00
0 0,5 +1416 -9464
@
THANH NIÊN 2022-09-21 22:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +1150 DƯỚI N/a
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +1225 DƯỚI -4000
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +1100 DƯỚI N/a
@
ARI 2022-09-18 16:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +1500 DƯỚI -15000
@
ARI 2022-09-17 20:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +1416 DƯỚI -9464
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Geraldo Perdomo đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt hơn 0,00% thời gian.

Geraldo Perdomo Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Geraldo Perdomo Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+425)
O 0,5 (+359)
O 0,5 (+403)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-750)
U 0,5 (-708)
U 0,5 (-752)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Geraldo Perdomo Total RBI Lịch sử Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
THANH NIÊN 2022-09-21 22:10:00
0 0,5 +364 -652
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
0 0,5 +383 -720
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
1 0,5 +338 -589
@
ARI 2022-09-18 16:10:00
0 0,5 +319 -539
@
ARI 2022-09-17 20:10:00
0 0,5 +301 -495
@
THANH NIÊN 2022-09-21 22:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +364 DƯỚI -652
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +383 DƯỚI -720
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +338 DƯỚI -589
@
ARI 2022-09-18 16:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +319 DƯỚI -539
@
ARI 2022-09-17 20:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +301 DƯỚI -495
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Geraldo Perdomo đã đạt trung bình 0,4 tổng số RBI và đã đạt được hơn 20,00% thời gian.