lich xem bong da hom nay Franmil reyes mlb prop tỷ lệ cược

Franmil reyes cược prop

Franmil Reyes Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Franmil Reyes Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+190)
N/a
O 0,5 (+190)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-260)
N/a
U 0,5 (-260)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Franmil Reyes Total RBIS Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
Mia 2022-09-21 18:40:00
0 0,5 +183 -270
@
Mia 2022-09-19 18:40:00
0 0,5 +208 -312
@
CHC 2022-09-18 14:20:00
0 0,5 +116 -164
@
CHC 2022-09-16 14:20:00
0 0,5 +143 -203
@
NYM 2022-09-14 19:10:00
0 0,5 +178 -267
@
Mia 2022-09-21 18:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +183 DƯỚI -270
@
Mia 2022-09-19 18:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +208 DƯỚI -312
@
CHC 2022-09-18 14:20:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +116 DƯỚI -164
@
CHC 2022-09-16 14:20:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +143 DƯỚI -203
@
NYM 2022-09-14 19:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +178 DƯỚI -267
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Franmil Reyes đã đạt trung bình 0 tổng số RBI và đã đạt được hơn 0,00% thời gian.

Franmil Reyes Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Franmil Reyes Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+150)
N/a
O 0,5 (+150)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-200)
N/a
U 0,5 (-200)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Franmil Reyes Total Runs Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
Mia 2022-09-21 18:40:00
0 0,5 +132 -190
@
Mia 2022-09-19 18:40:00
0 0,5 +170 -247
@
CHC 2022-09-18 14:20:00
0 0,5 -109 -127
@
CHC 2022-09-16 14:20:00
0 0,5 +117 -165
@
NYM 2022-09-14 19:10:00
1 0,5 +128 -185
@
Mia 2022-09-21 18:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +132 DƯỚI -190
@
Mia 2022-09-19 18:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +170 DƯỚI -247
@
CHC 2022-09-18 14:20:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -109 DƯỚI -127
@
CHC 2022-09-16 14:20:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +117 DƯỚI -165
@
NYM 2022-09-14 19:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +128 DƯỚI -185
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Franmil Reyes đã đạt trung bình 0,4 tổng số lần chạy và đã đạt hơn 20,00% thời gian.

Franmil Reyes Total Home Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Franmil Reyes Total Home Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+500)
N/a
O 0,5 (+500)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-1000)
N/a
U 0,5 (-1000)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Franmil Reyes Total Home Chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
Mia 2022-09-21 18:40:00
0 0,5 +433 -783
@
Mia 2022-09-19 18:40:00
0 0,5 +491 -966
@
CHC 2022-09-18 14:20:00
0 0,5 +256 -393
@
CHC 2022-09-16 14:20:00
0 0,5 +323 -541
@
NYM 2022-09-14 19:10:00
0 0,5 +408 -700
@
Mia 2022-09-21 18:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +433 DƯỚI -783
@
Mia 2022-09-19 18:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +491 DƯỚI -966
@
CHC 2022-09-18 14:20:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +256 DƯỚI -393
@
CHC 2022-09-16 14:20:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +323 DƯỚI -541
@
NYM 2022-09-14 19:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +408 DƯỚI -700
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Franmil Reyes đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt được hơn 0,00% thời gian.

Franmil Reyes tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
DƯỚI

Franmil Reyes tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
O 0,5 (-175)
N/a
O 0,5 (-175)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+130)
N/a
U 0,5 (+130)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Franmil Reyes Tổng số lần truy cập lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
Mia 2022-09-21 18:40:00
0 0,5 -162 +117
@
Mia 2022-09-19 18:40:00
1 0,5 -133 -107
@
CHC 2022-09-18 14:20:00
0 0,5 -222 +153
@
CHC 2022-09-16 14:20:00
0 0,5 -196 +138
@
NYM 2022-09-14 19:10:00
0 0,5 -187 +130
@
Mia 2022-09-21 18:40:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -162 DƯỚI +117
@
Mia 2022-09-19 18:40:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -133 DƯỚI -107
@
CHC 2022-09-18 14:20:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -222 DƯỚI +153
@
CHC 2022-09-16 14:20:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -196 DƯỚI +138
@
NYM 2022-09-14 19:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -187 DƯỚI +130
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Franmil Reyes đã đạt trung bình 0,4 tổng số lượt truy cập và đã đạt hơn 20,00% thời gian.