lich thi dau bong da hn Cal raleigh mlb prop tỷ lệ cược

Cược cược cal raleigh

Cal Raleigh Total Home Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Cal Raleigh Total Home Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+330)
N/a
O 0,5 (+330)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-500)
N/a
U 0,5 (-500)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Cal Raleigh Total Home Chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
Sồi 2022-09-21 21:40:00
0 0,5 +335 -537
@
Laa 2022-09-18 16:07:00
0 0,5 +281 -441
@
Laa 2022-09-17 21:07:00
0 0,5 +340 -537
@
BIỂN 2022-09-14 16:10:00
0 0,5 +311 -491
@
BIỂN 2022-09-13 21:40:00
0 0,5 +333 -566
@
Sồi 2022-09-21 21:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +335 DƯỚI -537
@
Laa 2022-09-18 16:07:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +281 DƯỚI -441
@
Laa 2022-09-17 21:07:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +340 DƯỚI -537
@
BIỂN 2022-09-14 16:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +311 DƯỚI -491
@
BIỂN 2022-09-13 21:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +333 DƯỚI -566
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Cal Raleigh đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt được hơn 0,00% thời gian.

Cal Raleigh Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Cal Raleigh Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+145)
O 0,5 (+139)
O 0,5 (+142)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-200)
U 0,5 (-208)
U 0,5 (-204)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Cal Raleigh Total RBIS Lịch sử Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
Sồi 2022-09-21 21:40:00
0 0,5 +139 -200
@
Laa 2022-09-18 16:07:00
0 0,5 +136 -196
@
Laa 2022-09-17 21:07:00
0 0,5 +153 -219
@
BIỂN 2022-09-14 16:10:00
0 0,5 +135 -192
@
BIỂN 2022-09-13 21:40:00
0 0,5 +161 -238
@
Sồi 2022-09-21 21:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +139 DƯỚI -200
@
Laa 2022-09-18 16:07:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +136 DƯỚI -196
@
Laa 2022-09-17 21:07:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +153 DƯỚI -219
@
BIỂN 2022-09-14 16:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +135 DƯỚI -192
@
BIỂN 2022-09-13 21:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +161 DƯỚI -238
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Cal Raleigh đã đạt trung bình 0 tổng số RBI và đã đạt được hơn 0,00% thời gian.

Cal Raleigh Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Cal Raleigh Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+120)
O 0,5 (+113)
O 0,5 (+116)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-160)
U 0,5 (-167)
U 0,5 (-164)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Cal Raleigh Total chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
Sồi 2022-09-21 21:40:00
0 0,5 +124 -177
@
Laa 2022-09-18 16:07:00
0 0,5 +116 -163
@
Laa 2022-09-17 21:07:00
0 0,5 +136 -192
@
BIỂN 2022-09-14 16:10:00
0 0,5 +113 -156
@
BIỂN 2022-09-13 21:40:00
0 0,5 +132 -188
@
Sồi 2022-09-21 21:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +124 DƯỚI -177
@
Laa 2022-09-18 16:07:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +116 DƯỚI -163
@
Laa 2022-09-17 21:07:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +136 DƯỚI -192
@
BIỂN 2022-09-14 16:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +113 DƯỚI -156
@
BIỂN 2022-09-13 21:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +132 DƯỚI -188
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Cal Raleigh đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy và đã đạt hơn 0,00% thời gian.

Cal raleigh tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
DƯỚI

Cal raleigh tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
O 0,5 (-200)
O 0,5 (-188)
O 0,5 (-194)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+145)
U 0,5 (+127)
U 0,5 (+136)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Cal Raleigh Total Hits tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
Sồi 2022-09-21 21:40:00
0 0,5 -202 +143
@
Laa 2022-09-18 16:07:00
0 0,5 -190 +135
@
Laa 2022-09-17 21:07:00
1 0,5 -158 +113
@
BIỂN 2022-09-14 16:10:00
1 0,5 -173 +125
@
BIỂN 2022-09-13 21:40:00
0 0,5 -156 +111
@
Sồi 2022-09-21 21:40:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -202 DƯỚI +143
@
Laa 2022-09-18 16:07:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -190 DƯỚI +135
@
Laa 2022-09-17 21:07:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -158 DƯỚI +113
@
BIỂN 2022-09-14 16:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -173 DƯỚI +125
@
BIỂN 2022-09-13 21:40:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -156 DƯỚI +111
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,8 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,8 40,00%
Trong 5 trận gần đây, Cal Raleigh đã đạt trung bình 0,8 tổng số lượt truy cập và đã đạt hơn 40,00% thời gian.