lich thi đấu bong da hom nay Gilberto Celestino MLB prop tỷ lệ cược

Gilberto Celestino prop cược

Gilberto Celestino Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Gilberto Celestino Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+1100)
N/a
O 0,5 (+1550)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-10000)
N/a
U 0,5 (-9464)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Gilberto Celestino Total Runs Runs Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
KC 2022-09-21 20:10:00
0 0,5 +975 -4166
@
KC 2022-09-20 20:10:00
0 0,5 +966 -4165
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
0 0,5 +1250 -6242
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
0 0,5 +1000 -4333
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 +608 -1350
@
KC 2022-09-21 20:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +975 DƯỚI -4166
@
KC 2022-09-20 20:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +966 DƯỚI -4165
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +1250 DƯỚI -6242
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +1000 DƯỚI -4333
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +608 DƯỚI -1350
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Gilberto Celestino đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt được hơn 0,00% thời gian.

Gilberto Celestino Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Gilberto Celestino Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+150)
O 0,5 (+145)
O 0,5 (+147)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-205)
U 0,5 (-218)
U 0,5 (-211)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Gilberto Celestino Total Runs Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
KC 2022-09-21 20:10:00
0 0,5 +158 -227
@
KC 2022-09-20 20:10:00
1 0,5 +141 -202
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
0 0,5 +211 -316
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
1 0,5 +162 -239
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 +133 -191
@
KC 2022-09-21 20:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +158 DƯỚI -227
@
KC 2022-09-20 20:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +141 DƯỚI -202
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +211 DƯỚI -316
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +162 DƯỚI -239
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +133 DƯỚI -191
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 0,8 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 0,8 40,00%
Trong 5 trận gần đây, Gilberto Celestino đã đạt trung bình 0,8 tổng số lần chạy và đã đạt được hơn 40,00% thời gian.

Gilberto Celestino Tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
DƯỚI

Gilberto Celestino Tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
O 0,5 (-185)
O 0,5 (-193)
O 0,5 (-193)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+135)
U 0,5 (+130)
U 0,5 (+135)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Gilberto Celestino Tổng số lần truy cập lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
KC 2022-09-21 20:10:00
1 0,5 -191 +135
@
KC 2022-09-20 20:10:00
1 0,5 -190 +135
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
2 0,5 -185 +131
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
0 0,5 -156 +112
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 -205 +146
@
KC 2022-09-21 20:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -191 DƯỚI +135
@
KC 2022-09-20 20:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -190 DƯỚI +135
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
Tổng số lượt truy cập 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -185 DƯỚI +131
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -156 DƯỚI +112
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -205 DƯỚI +146
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,50 1.6 60,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,50 1.6 60,00%
Trong 5 trận gần đây, Gilberto Celestino đã đạt trung bình 1,6 tổng số lượt truy cập và đã đạt được hơn 60,00% thời gian.

Gilberto Celestino Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Gilberto Celestino Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+265)
O 0,5 (+234)
O 0,5 (+246)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-390)
U 0,5 (-388)
U 0,5 (-384)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Gilberto Celestino Tổng số tỷ lệ cược lịch sử RBIS - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
KC 2022-09-21 20:10:00
0 0,5 +238 -364
@
KC 2022-09-20 20:10:00
0 0,5 +243 -369
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
0 0,5 +251 -386
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
0 0,5 +290 -470
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 +195 -288
@
KC 2022-09-21 20:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +238 DƯỚI -364
@
KC 2022-09-20 20:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +243 DƯỚI -369
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +251 DƯỚI -386
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +290 DƯỚI -470
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +195 DƯỚI -288
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Gilberto Celestino đã đạt trung bình 0 tổng số RBI và đã đạt được hơn 0,00% thời gian.