lich thi đâu bóng đá hôm nay Brandon Drury MLB prop tỷ lệ cược

Brandon Drury prop cược

Brandon Drury Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Brandon Drury Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+135)
O 0,5 (+110)
O 0,5 (+122)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-180)
U 0,5 (-161)
U 0,5 (-171)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Brandon Drury Total chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
SD 2022-09-21 21:40:00
0 0,5 +120 -178
@
SD 2022-09-20 21:40:00
0 0,5 +125 -175
@
ARI 2022-09-18 16:10:00
0 0,5 +110 -154
@
ARI 2022-09-17 20:10:00
0 0,5 +139 -198
@
ARI 2022-09-16 21:40:00
2 0,5 -117 -120
@
SD 2022-09-21 21:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +120 DƯỚI -178
@
SD 2022-09-20 21:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +125 DƯỚI -175
@
ARI 2022-09-18 16:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +110 DƯỚI -154
@
ARI 2022-09-17 20:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +139 DƯỚI -198
@
ARI 2022-09-16 21:40:00
Tổng số chạy 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -117 DƯỚI -120
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 0,8 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 0,8 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Brandon Drury đã đạt trung bình 0,8 tổng số lần chạy và đã đạt hơn 20,00% thời gian.

Brandon Drury Tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
DƯỚI

Brandon Drury Tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
O 0,5 (-190)
O 0,5 (-198)
O 0,5 (-193)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+140)
U 0,5 (+133)
U 0,5 (+136)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Brandon Drury Total đạt tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
SD 2022-09-21 21:40:00
0 0,5 -210 +150
@
SD 2022-09-20 21:40:00
0 0,5 -248 +168
@
ARI 2022-09-18 16:10:00
1 0,5 -244 +166
@
ARI 2022-09-17 20:10:00
0 0,5 -197 +138
@
ARI 2022-09-16 21:40:00
2 1.5 +177 -260
@
SD 2022-09-21 21:40:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -210 DƯỚI +150
@
SD 2022-09-20 21:40:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -248 DƯỚI +168
@
ARI 2022-09-18 16:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -244 DƯỚI +166
@
ARI 2022-09-17 20:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -197 DƯỚI +138
@
ARI 2022-09-16 21:40:00
Tổng số lượt truy cập 2 HÀNG 1.5 KẾT THÚC +177 DƯỚI -260
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,70 1.2 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,70 1.2 40,00%
Trong 5 trận gần đây, Brandon Drury đã đạt trung bình 1,2 tổng số lượt truy cập và đã đạt hơn 40,00% thời gian.

Brandon Drury Total Home Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Brandon Drury Total Home Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+450)
N/a
O 0,5 (+462)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-800)
N/a
U 0,5 (-849)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Brandon Drury Total Home Runs tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
SD 2022-09-21 21:40:00
0 0,5 +475 -899
@
SD 2022-09-20 21:40:00
0 0,5 +491 -1000
@
ARI 2022-09-18 16:10:00
0 0,5 +400 -700
@
ARI 2022-09-17 20:10:00
0 0,5 +508 -1033
@
ARI 2022-09-16 21:40:00
2 0,5 +290 -450
@
SD 2022-09-21 21:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +475 DƯỚI -899
@
SD 2022-09-20 21:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +491 DƯỚI -1000
@
ARI 2022-09-18 16:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +400 DƯỚI -700
@
ARI 2022-09-17 20:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +508 DƯỚI -1033
@
ARI 2022-09-16 21:40:00
Tổng số chạy về nhà 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +290 DƯỚI -450
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0,8 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0,8 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Brandon Drury đã đạt trung bình 0,8 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt hơn 20,00% thời gian.

Brandon Drury Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Brandon Drury Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+135)
O 0,5 (+115)
O 0,5 (+125)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-175)
U 0,5 (-170)
U 0,5 (-172)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Brandon Drury Total RBIS Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
SD 2022-09-21 21:40:00
0 0,5 +135 -190
@
SD 2022-09-20 21:40:00
0 0,5 +119 -165
@
ARI 2022-09-18 16:10:00
1 0,5 +116 -160
@
ARI 2022-09-17 20:10:00
0 0,5 +155 -227
@
ARI 2022-09-16 21:40:00
3 0,5 -102 -138
@
SD 2022-09-21 21:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +135 DƯỚI -190
@
SD 2022-09-20 21:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +119 DƯỚI -165
@
ARI 2022-09-18 16:10:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +116 DƯỚI -160
@
ARI 2022-09-17 20:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +155 DƯỚI -227
@
ARI 2022-09-16 21:40:00
Tổng số RBI 3 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -102 DƯỚI -138
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 1.6 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 1.6 40,00%
Trong 5 trận gần đây, Brandon Drury đã đạt trung bình 1,6 tổng số RBI và đã đạt được hơn 40,00% thời gian.