lịch vòng loại world cup 2022 bảng g Ben Gamel MLB prop tỷ lệ cược

Ben Gamel prop cược

Ben Gamel Tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
DƯỚI

Ben Gamel Tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
O 0,5 (-205)
N/a
O 0,5 (-205)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+155)
N/a
U 0,5 (+155)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Ben Gamel Total Hits tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
1 0,5 -168 +119
@
NYM 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 -172 +124
@
NYM 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 -185 +130
@
NYM 2022-09-15 19:20:00
0 0,5 -186 +133
@
Cin 2022-09-13 18:40:00
1 0,5 -182 +128
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -168 DƯỚI +119
@
NYM 2022-09-17 19:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -172 DƯỚI +124
@
NYM 2022-09-16 19:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -185 DƯỚI +130
@
NYM 2022-09-15 19:20:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -186 DƯỚI +133
@
Cin 2022-09-13 18:40:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -182 DƯỚI +128
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,8 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,8 40,00%
Trong 5 trận gần đây, Ben Gamel đã đạt trung bình 0,8 tổng số lượt truy cập và đã đạt được hơn 40,00% thời gian.

Ben Gamel Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Ben Gamel Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+125)
N/a
O 0,5 (+125)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-170)
N/a
U 0,5 (-170)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Ben Gamel Total chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
0 0,5 +165 -241
@
NYM 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 +165 -242
@
NYM 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 +153 -221
@
NYM 2022-09-15 19:20:00
0 0,5 +158 -234
@
Cin 2022-09-13 18:40:00
0 0,5 +153 -216
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +165 DƯỚI -241
@
NYM 2022-09-17 19:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +165 DƯỚI -242
@
NYM 2022-09-16 19:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +153 DƯỚI -221
@
NYM 2022-09-15 19:20:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +158 DƯỚI -234
@
Cin 2022-09-13 18:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +153 DƯỚI -216
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Ben Gamel đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy và đã đạt hơn 0,00% thời gian.

Ben Gamel Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Ben Gamel Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+175)
N/a
O 0,5 (+175)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-235)
N/a
U 0,5 (-235)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Ben Gamel Total RBIS Tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
0 0,5 +227 -348
@
NYM 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 +217 -333
@
NYM 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 +197 -295
@
NYM 2022-09-15 19:20:00
0 0,5 +208 -312
@
Cin 2022-09-13 18:40:00
0 0,5 +184 -271
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +227 DƯỚI -348
@
NYM 2022-09-17 19:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +217 DƯỚI -333
@
NYM 2022-09-16 19:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +197 DƯỚI -295
@
NYM 2022-09-15 19:20:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +208 DƯỚI -312
@
Cin 2022-09-13 18:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +184 DƯỚI -271
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Ben Gamel đã đạt trung bình 0 tổng số RBI và đã đạt được hơn 0,00% thời gian.

Ben Gamel Total Home Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Ben Gamel Total Home Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+650)
N/a
O 0,5 (+650)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-1600)
N/a
U 0,5 (-1600)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Ben Gamel Total Home Chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
0 0,5 +608 -1350
@
NYM 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 +750 -1933
@
NYM 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 +633 -1416
@
NYM 2022-09-15 19:20:00
0 0,5 +725 -1649
@
Cin 2022-09-13 18:40:00
0 0,5 +600 -1200
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +608 DƯỚI -1350
@
NYM 2022-09-17 19:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +750 DƯỚI -1933
@
NYM 2022-09-16 19:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +633 DƯỚI -1416
@
NYM 2022-09-15 19:20:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +725 DƯỚI -1649
@
Cin 2022-09-13 18:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +600 DƯỚI -1200
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Ben Gamel đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt hơn 0,00% thời gian.