Ch? c khch hng m?i

Nh?n ti?n th??ng ti?n g?i ln lịch thi đấu việt nam aff cup 2021 $ 1.000

v?i kho?n ti?n g?i ??u tin c?a b?n.*

??ng ky cho t?i
Ch? c khch hng m?i

Nh?n ti?n th??ng ti?n g?i ln lịch thi đấu việt nam aff cup 2021 $ 1.000

v?i kho?n ti?n g?i ??u tin c?a b?n.*

...??c thm

N c th? b?t ??u

1.

T?o m?t ti kho?n SPORTSBOOK DRAFTKKS m?i v th?c hi?n kho?n ti?n g?i ??u tin c?a b?n (t?i thi?u $ 5).

2.

DraftKings s? ph h?p v?i 20% s? ti?n g?i c?a b?n ln t?i 1.000 ?? la ch? cho khch hng m?i.

3.

Ch?n cc tr ch?i ho?c th? tr??ng yu thch c?a b?n ?? ??t c??c v lm theo hnh ??ng!