lịch thi đấu vòng loại world cup 2021 Tỷ lệ cược của Conner Capel MLB

Conner capel prop cược

Conner Capel Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Conner Capel Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+235)
O 0,5 (+205)
O 0,5 (+220)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-340)
U 0,5 (-328)
U 0,5 (-334)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Conner Capel Total chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
Sồi 2022-09-20 21:40:00
0 0,5 +245 -379
@
STL 2022-07-08 20:15:00
0 0,5 +187 -274
@
ATL 2022-07-07 19:20:00
0 0,5 +204 -316
@
ATL 2022-07-05 19:20:00
0 0,5 +158 -227
@
ATL 2022-07-04 19:20:00
1 0,5 +195 -270
@
Sồi 2022-09-20 21:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +245 DƯỚI -379
@
STL 2022-07-08 20:15:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +187 DƯỚI -274
@
ATL 2022-07-07 19:20:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +204 DƯỚI -316
@
ATL 2022-07-05 19:20:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +158 DƯỚI -227
@
ATL 2022-07-04 19:20:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +195 DƯỚI -270
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Conner Capel đã đạt trung bình 0,4 tổng số lần chạy và đã đạt hơn 20,00% thời gian.

Conner Capel Total Hits

KẾT THÚC
DƯỚI

Conner Capel Total Hits

KẾT THÚC
O 0,5 (-115)
O 0,5 (-129)
O 0,5 (-118)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-115)
U 0,5 (-113)
U 0,5 (-120)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Conner Capel Total Hits tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
Sồi 2022-09-20 21:40:00
1 0,5 -115 -123
@
STL 2022-07-08 20:15:00
0 0,5 -140 Thậm chí
@
ATL 2022-07-07 19:20:00
0 0,5 -115 -121
@
ATL 2022-07-05 19:20:00
1 0,5 -146 +105
@
ATL 2022-07-04 19:20:00
1 0,5 -130 Thậm chí
@
Sồi 2022-09-20 21:40:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -115 DƯỚI -123
@
STL 2022-07-08 20:15:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -140 DƯỚI Thậm chí
@
ATL 2022-07-07 19:20:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -115 DƯỚI -121
@
ATL 2022-07-05 19:20:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -146 DƯỚI +105
@
ATL 2022-07-04 19:20:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -130 DƯỚI Thậm chí
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,50 1.2 60,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,50 1.2 60,00%
Trong 5 trận gần đây, Conner Capel đã đạt trung bình 1,2 tổng số lượt truy cập và đã đạt được hơn 60,00% thời gian.

Conner Capel Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Conner Capel Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+320)
O 0,5 (+276)
O 0,5 (+305)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-500)
U 0,5 (-483)
U 0,5 (-502)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Total Capel Capel Total RBIS Tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
Sồi 2022-09-20 21:40:00
0 0,5 +338 -586
@
STL 2022-07-08 20:15:00
0 0,5 +225 -339
@
ATL 2022-07-07 19:20:00
0 0,5 +285 -469
@
ATL 2022-07-05 19:20:00
0 0,5 +199 -301
@
ATL 2022-07-04 19:20:00
2 0,5 +260 -380
@
Sồi 2022-09-20 21:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +338 DƯỚI -586
@
STL 2022-07-08 20:15:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +225 DƯỚI -339
@
ATL 2022-07-07 19:20:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +285 DƯỚI -469
@
ATL 2022-07-05 19:20:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +199 DƯỚI -301
@
ATL 2022-07-04 19:20:00
Tổng số RBI 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +260 DƯỚI -380
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 0,8 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 0,8 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Conner Capel đã đạt trung bình 0,8 tổng số RBI và đã đạt được hơn 20,00% thời gian.

Conner Capel Total Home Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Conner Capel Total Home Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+750)
N/a
O 0,5 (+850)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-2000)
N/a
U 0,5 (-2123)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Conner Capel Total Home Runs tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
Sồi 2022-09-20 21:40:00
0 0,5 +975 -2997
@
STL 2022-07-08 20:15:00
0 0,5 +850 -2500
@
ATL 2022-07-07 19:20:00
0 0,5 +625 -1600
@
ATL 2022-07-05 19:20:00
0 0,5 +562 -1200
@
ATL 2022-07-04 19:20:00
1 0,5 +650 -1400
@
Sồi 2022-09-20 21:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +975 DƯỚI -2997
@
STL 2022-07-08 20:15:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +850 DƯỚI -2500
@
ATL 2022-07-07 19:20:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +625 DƯỚI -1600
@
ATL 2022-07-05 19:20:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +562 DƯỚI -1200
@
ATL 2022-07-04 19:20:00
Tổng số chạy về nhà 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +650 DƯỚI -1400
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Conner Capel đã đạt trung bình 0,4 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt hơn 20,00% thời gian.