lịch thi đấu aff cup hôm nay Adam frazier mlb prop tỷ lệ cược

Adam Frazier ủng hộ đặt cược

Adam Frazier tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
DƯỚI

Adam Frazier tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
O 0,5 (-190)
O 0,5 (-208)
O 0,5 (-199)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+145)
U 0,5 (+139)
U 0,5 (+142)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Adam Frazier Tổng số lần truy cập lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
Sồi 2022-09-21 21:40:00
0 0,5 -185 +129
@
Sồi 2022-09-20 21:40:00
0 0,5 -204 +144
@
Laa 2022-09-19 16:07:00
0 0,5 -183 +127
@
Laa 2022-09-18 16:07:00
1 0,5 -191 +132
@
Laa 2022-09-17 21:07:00
1 0,5 -166 +116
@
Sồi 2022-09-21 21:40:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -185 DƯỚI +129
@
Sồi 2022-09-20 21:40:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -204 DƯỚI +144
@
Laa 2022-09-19 16:07:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -183 DƯỚI +127
@
Laa 2022-09-18 16:07:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -191 DƯỚI +132
@
Laa 2022-09-17 21:07:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -166 DƯỚI +116
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,8 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,8 40,00%
Trong 5 trận gần đây, Adam Frazier đã đạt trung bình 0,8 tổng số lượt truy cập và đã đạt hơn 40,00% thời gian.

Adam Frazier Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Adam Frazier Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+260)
O 0,5 (+225)
O 0,5 (+242)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-380)
U 0,5 (-368)
U 0,5 (-374)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Adam Frazier Total RBIS Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
Sồi 2022-09-21 21:40:00
0 0,5 +248 -387
@
Sồi 2022-09-20 21:40:00
0 0,5 +230 -350
@
Laa 2022-09-19 16:07:00
0 0,5 +230 -352
@
Laa 2022-09-18 16:07:00
1 0,5 +203 -305
@
Laa 2022-09-17 21:07:00
0 0,5 +278 -439
@
Sồi 2022-09-21 21:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +248 DƯỚI -387
@
Sồi 2022-09-20 21:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +230 DƯỚI -350
@
Laa 2022-09-19 16:07:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +230 DƯỚI -352
@
Laa 2022-09-18 16:07:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +203 DƯỚI -305
@
Laa 2022-09-17 21:07:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +278 DƯỚI -439
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Adam Frazier đã đạt trung bình 0,4 tổng số RBI và đã đạt được hơn 20,00% thời gian.

Adam Frazier Total Home Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Adam Frazier Total Home Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+1100)
N/a
O 0,5 (+1100)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-8000)
N/a
U 0,5 (-8000)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Adam Frazier Total Home Runs tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
Sồi 2022-09-21 21:40:00
0 0,5 +1400 -14000
@
Sồi 2022-09-20 21:40:00
0 0,5 -210 +150
@
Laa 2022-09-19 16:07:00
0 0,5 +693 -5358
@
Laa 2022-09-18 16:07:00
0 0,5 +1025 -4333
@
Laa 2022-09-17 21:07:00
0 0,5 +1150 -7000
@
Sồi 2022-09-21 21:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +1400 DƯỚI -14000
@
Sồi 2022-09-20 21:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -210 DƯỚI +150
@
Laa 2022-09-19 16:07:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +693 DƯỚI -5358
@
Laa 2022-09-18 16:07:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +1025 DƯỚI -4333
@
Laa 2022-09-17 21:07:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +1150 DƯỚI -7000
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Adam Frazier đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt hơn 0,00% thời gian.

Adam Frazier Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Adam Frazier Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+165)
O 0,5 (+156)
O 0,5 (+160)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-230)
U 0,5 (-238)
U 0,5 (-234)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Adam Frazier Total chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
Sồi 2022-09-21 21:40:00
0 0,5 +172 -252
@
Sồi 2022-09-20 21:40:00
0 0,5 +160 -229
@
Laa 2022-09-19 16:07:00
0 0,5 +174 -249
@
Laa 2022-09-18 16:07:00
0 0,5 +165 -242
@
Laa 2022-09-17 21:07:00
0 0,5 +203 -299
@
Sồi 2022-09-21 21:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +172 DƯỚI -252
@
Sồi 2022-09-20 21:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +160 DƯỚI -229
@
Laa 2022-09-19 16:07:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +174 DƯỚI -249
@
Laa 2022-09-18 16:07:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +165 DƯỚI -242
@
Laa 2022-09-17 21:07:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +203 DƯỚI -299
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Adam Frazier đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy và đã đạt hơn 0,00% thời gian.