lịch thi đấu đội tuyển đức Austin Hays MLB Tỷ lệ cược prop

Austin Hays cược prop

Austin Hays tổng số lần chạy về nhà

KẾT THÚC
DƯỚI

Austin Hays tổng số lần chạy về nhà

KẾT THÚC
O 0,5 (+900)
N/a
O 0,5 (+1000)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-3000)
N/a
U 0,5 (-3248)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Austin Hays Total Run Run tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
BAL 2022-09-21 19:05:00
0 0,5 +675 -1554
@
BAL 2022-09-20 19:05:00
0 0,5 +850 -2666
@
BAL 2022-09-19 19:05:00
0 0,5 +541 -1133
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
0 0,5 +675 -167905
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
0 0,5 +841 -2500
@
BAL 2022-09-21 19:05:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +675 DƯỚI -1554
@
BAL 2022-09-20 19:05:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +850 DƯỚI -2666
@
BAL 2022-09-19 19:05:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +541 DƯỚI -1133
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +675 DƯỚI -167905
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +841 DƯỚI -2500
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Austin Hays đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt được hơn 0,00% thời gian.

Austin Hays tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
DƯỚI

Austin Hays tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
O 0,5 (-155)
N/a
O 0,5 (-145)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+115)
N/a
U 0,5 (+105)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Austin Hays Tổng số lượt truy cập có tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
BAL 2022-09-21 19:05:00
1 0,5 -274 +186
@
BAL 2022-09-20 19:05:00
1 0,5 -224 +156
@
BAL 2022-09-19 19:05:00
0 1.5 +143 -205
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
1 0,5 -148 -125049
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
0 0,5 -163 +117
@
BAL 2022-09-21 19:05:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -274 DƯỚI +186
@
BAL 2022-09-20 19:05:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -224 DƯỚI +156
@
BAL 2022-09-19 19:05:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 1.5 KẾT THÚC +143 DƯỚI -205
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -148 DƯỚI -125049
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -163 DƯỚI +117
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,70 1.2 60,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,70 1.2 60,00%
Trong 5 trận gần đây, Austin Hays đã đạt trung bình 1,2 tổng số lượt truy cập và đã đạt hơn 60,00% thời gian.

Austin Hays Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Austin Hays Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+270)
N/a
O 0,5 (+265)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-400)
N/a
U 0,5 (-400)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Austin Hays Tổng tỷ lệ cược lịch sử RBIS - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
BAL 2022-09-21 19:05:00
0 0,5 +160 -237
@
BAL 2022-09-20 19:05:00
0 0,5 +185 -280
@
BAL 2022-09-19 19:05:00
0 0,5 +154 -222
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
0 0,5 +258 -125281
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
0 0,5 +249 -388
@
BAL 2022-09-21 19:05:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +160 DƯỚI -237
@
BAL 2022-09-20 19:05:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +185 DƯỚI -280
@
BAL 2022-09-19 19:05:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +154 DƯỚI -222
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +258 DƯỚI -125281
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +249 DƯỚI -388
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Austin Hays đã đạt trung bình 0 tổng số RBI và đã đạt được hơn 0,00% thời gian.

Austin Hays tổng số lần chạy

KẾT THÚC
DƯỚI

Austin Hays tổng số lần chạy

KẾT THÚC
O 0,5 (+215)
N/a
O 0,5 (+215)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-300)
N/a
U 0,5 (-300)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Austin Hays Total Runs Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
BAL 2022-09-21 19:05:00
1 0,5 +123 -175
@
BAL 2022-09-20 19:05:00
1 0,5 +153 -221
@
BAL 2022-09-19 19:05:00
0 0,5 -140 Thậm chí
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
0 0,5 +200 -297
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
0 0,5 +184 -269
@
BAL 2022-09-21 19:05:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +123 DƯỚI -175
@
BAL 2022-09-20 19:05:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +153 DƯỚI -221
@
BAL 2022-09-19 19:05:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -140 DƯỚI Thậm chí
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +200 DƯỚI -297
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +184 DƯỚI -269
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 0,8 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 0,8 40,00%
Trong 5 trận gần đây, Austin Hays đã đạt trung bình 0,8 tổng số lần chạy và đã đạt được hơn 40,00% thời gian.