lịch bong da Adley Rutschman MLB tỷ lệ cược Pop

Adley Rutschman đặt cược prop

Adley Rutschman Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Adley Rutschman Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+235)
N/a
O 0,5 (+237)
N/a
DƯỚI
u 0,5 (-330)
N/a
u 0,5 (-352)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Adley Rutschman Total RBIS Lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
BAL 2022-09-21 19:05:00
2 0,5 +173 -252
@
BAL 2022-09-20 19:05:00
0 0,5 +162 -2
@
BAL 2022-09-19 19:05:00
0 0,5 +145 -209
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
2 0,5 +202 -30
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
0 0,5 +182 -2
@
BAL 2022-09-21 19:05:00
Tổng số RBI 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +173 DƯỚI -252
@
BAL 2022-09-20 19:05:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +162 DƯỚI -2
@
BAL 2022-09-19 19:05:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +145 DƯỚI -209
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
Tổng số RBI 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +202 DƯỚI -30
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +182 DƯỚI -2
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,5 1.6 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,5 1.6 40,00%
Trong 5 trận gần đây, Adley Rutschman đã đạt trung bình 1,6 tổng số RBI và đã đạt được hơn 40,00% thời gian.

Adley Rutschman Total Home Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Adley Rutschman Total Home Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+700)
N/a
O 0,5 (+825)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-1800)
N/a
u 0,5 (-2023)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Adley Rutschman Total Home Chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
BAL 2022-09-21 19:05:00
0 0,5 +566 -1166
@
BAL 2022-09-20 19:05:00
0 0,5 +566 -1166
@
BAL 2022-09-19 19:05:00
0 0,5 +416 -766
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
0 0,5 +516 -1033
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
0 0,5 +54 -1133
@
BAL 2022-09-21 19:05:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +566 DƯỚI -1166
@
BAL 2022-09-20 19:05:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +566 DƯỚI -1166
@
BAL 2022-09-19 19:05:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +416 DƯỚI -766
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +516 DƯỚI -1033
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +54 DƯỚI -1133
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,5 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,5 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Adley Rutschman đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt được hơn 0,00% thời gian.

Adley Rutschman Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Adley Rutschman Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+150)
N/a
O 0,5 (+150)
N/a
DƯỚI
u 0,5 (-200)
N/a
u 0,5 (-200)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Adley Rutschman Total Runs Lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
BAL 2022-09-21 19:05:00
1 0,5 -11 -12
@
BAL 2022-09-20 19:05:00
0 0,5 +111 -156
@
BAL 2022-09-19 19:05:00
0 0,5 -14 +104
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
0 0,5 +107 -155
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
0 0,5 +10 -146
@
BAL 2022-09-21 19:05:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -11 DƯỚI -12
@
BAL 2022-09-20 19:05:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +111 DƯỚI -156
@
BAL 2022-09-19 19:05:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -14 DƯỚI +104
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +107 DƯỚI -155
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +10 DƯỚI -146
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,5 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,5 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Adley Rutschman đã đạt trung bình 0,4 tổng số lần chạy và đã đạt hơn 20,00% thời gian.

Adley Rutschman Tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
DƯỚI

Adley Rutschman Tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
O 0,5 (-180)
N/a
O 0,5 (-175)
N/a
DƯỚI
u 0,5 (+135)
N/a
U 0,5 (+130)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Adley Rutschman Tổng số lần truy cập lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
BAL 2022-09-21 19:05:00
1 0,5 -255 +175
@
BAL 2022-09-20 19:05:00
1 0,5 -212 +148
@
BAL 2022-09-19 19:05:00
0 1.5 +178 -269
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
2 0,5 -213 +150
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
2 0,5 -240 +162
@
BAL 2022-09-21 19:05:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -255 DƯỚI +175
@
BAL 2022-09-20 19:05:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -212 DƯỚI +148
@
BAL 2022-09-19 19:05:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 1.5 KẾT THÚC +178 DƯỚI -269
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
Tổng số lượt truy cập 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -213 DƯỚI +150
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
Tổng số lượt truy cập 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -240 DƯỚI +162
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,70 2.4 80,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,70 2.4 80,00%
Trong 5 trận gần đây, Adley Rutschman đã đạt trung bình 2,4 tổng số lượt truy cập và đã đạt được hơn 80,00% thời gian.