lịch bóng đá vn 2020 Christopher Morel MLB prop tỷ lệ cược

Christopher Morel prop đặt cược

Christopher Morel Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Christopher Morel Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+215)
N/a
O 0,5 (+215)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-300)
N/a
U 0,5 (-300)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Christopher Morel Total chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
Mia 2022-09-21 18:40:00
1 0,5 +201 -299
@
Mia 2022-09-20 18:40:00
0 0,5 +233 -359
@
Mia 2022-09-19 18:40:00
1 0,5 +210 -327
@
CHC 2022-09-18 14:20:00
1 0,5 +134 -191
@
CHC 2022-09-17 14:20:00
0 0,5 +135 -195
@
Mia 2022-09-21 18:40:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +201 DƯỚI -299
@
Mia 2022-09-20 18:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +233 DƯỚI -359
@
Mia 2022-09-19 18:40:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +210 DƯỚI -327
@
CHC 2022-09-18 14:20:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +134 DƯỚI -191
@
CHC 2022-09-17 14:20:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +135 DƯỚI -195
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 1.2 60,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 1.2 60,00%
Trong 5 trận gần đây, Christopher Morel đã đạt trung bình 1,2 tổng số lần chạy và đã đạt hơn 60,00% thời gian.

Christopher Morel Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Christopher Morel Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+850)
N/a
O 0,5 (+850)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-2500)
N/a
U 0,5 (-2500)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Christopher Morel Total Home Runs tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
Mia 2022-09-21 18:40:00
0 0,5 +708 -1766
@
Mia 2022-09-20 18:40:00
0 0,5 +808 -2333
@
Mia 2022-09-19 18:40:00
1 0,5 +833 -2582
@
CHC 2022-09-18 14:20:00
0 0,5 +491 -966
@
CHC 2022-09-17 14:20:00
0 0,5 +508 -1000
@
Mia 2022-09-21 18:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +708 DƯỚI -1766
@
Mia 2022-09-20 18:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +808 DƯỚI -2333
@
Mia 2022-09-19 18:40:00
Tổng số chạy về nhà 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +833 DƯỚI -2582
@
CHC 2022-09-18 14:20:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +491 DƯỚI -966
@
CHC 2022-09-17 14:20:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +508 DƯỚI -1000
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Christopher Morel đã đạt trung bình 0,4 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt hơn 20,00% thời gian.

Christopher Morel Total Hits

KẾT THÚC
DƯỚI

Christopher Morel Total Hits

KẾT THÚC
O 0,5 (-115)
N/a
O 0,5 (-115)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-115)
N/a
U 0,5 (-115)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Christopher Morel Total đạt tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
Mia 2022-09-21 18:40:00
0 0,5 -108 -131
@
Mia 2022-09-20 18:40:00
0 0,5 +101 -143
@
Mia 2022-09-19 18:40:00
1 0,5 +106 -150
@
CHC 2022-09-18 14:20:00
0 0,5 -144 +103
@
CHC 2022-09-17 14:20:00
0 0,5 -161 +115
@
Mia 2022-09-21 18:40:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -108 DƯỚI -131
@
Mia 2022-09-20 18:40:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +101 DƯỚI -143
@
Mia 2022-09-19 18:40:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +106 DƯỚI -150
@
CHC 2022-09-18 14:20:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -144 DƯỚI +103
@
CHC 2022-09-17 14:20:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -161 DƯỚI +115
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Christopher Morel đã đạt trung bình 0,4 tổng số lượt truy cập và đã đạt hơn 20,00% thời gian.

Christopher Morel Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Christopher Morel Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+285)
N/a
O 0,5 (+285)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-425)
N/a
U 0,5 (-425)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Christopher Morel Total RBIS Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
Mia 2022-09-21 18:40:00
0 0,5 +296 -489
@
Mia 2022-09-20 18:40:00
0 0,5 +324 -564
@
Mia 2022-09-19 18:40:00
1 0,5 +311 -520
@
CHC 2022-09-18 14:20:00
0 0,5 +221 -339
@
CHC 2022-09-17 14:20:00
0 0,5 +187 -282
@
Mia 2022-09-21 18:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +296 DƯỚI -489
@
Mia 2022-09-20 18:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +324 DƯỚI -564
@
Mia 2022-09-19 18:40:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +311 DƯỚI -520
@
CHC 2022-09-18 14:20:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +221 DƯỚI -339
@
CHC 2022-09-17 14:20:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +187 DƯỚI -282
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Christopher Morel đã đạt trung bình 0,4 tổng số RBI và đã đạt được hơn 20,00% thời gian.