lịch đá world cup 2022 Adrián Martínez MLB tỷ lệ cược riêng

Adrián Martínez đặt cược

Adrián Martínez Total StrikeOuts

KẾT THÚC
DƯỚI

Adrián Martínez Total StrikeOuts

KẾT THÚC
Hoặc 3.5 (-170)
Hoặc 3.5 (-164)
Hoặc 3.5 (-160)
N/a
DƯỚI
U 3.5 (+130)
U 3.5 (+111)
U 3.5 (+117)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Adrián Martínez Total StrikeOuts Tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số tấn công ném bóng Hàng Kết thúc Dưới
@
Hou 2022-09-16 20:10:00
6 3.5 -122 -119
@
Sồi 2022-09-10 16:07:00
2 3.5 -121 -115
@
BAL 2022-09-04 13:35:00
4 3.5 -118 -119
@
Sồi 2022-08-28 16:07:00
6 3.5 -130 -105
@
Sồi 2022-08-07 16:07:00
5 4.5 +127 -180
@
Hou 2022-09-16 20:10:00
Tổng số tấn công ném bóng 6 HÀNG 3.5 KẾT THÚC -122 DƯỚI -119
@
Sồi 2022-09-10 16:07:00
Tổng số tấn công ném bóng 2 HÀNG 3.5 KẾT THÚC -121 DƯỚI -115
@
BAL 2022-09-04 13:35:00
Tổng số tấn công ném bóng 4 HÀNG 3.5 KẾT THÚC -118 DƯỚI -119
@
Sồi 2022-08-28 16:07:00
Tổng số tấn công ném bóng 6 HÀNG 3.5 KẾT THÚC -130 DƯỚI -105
@
Sồi 2022-08-07 16:07:00
Tổng số tấn công ném bóng 5 HÀNG 4.5 KẾT THÚC +127 DƯỚI -180
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số tấn công ném bóng 3,70 9.2 80,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số tấn công ném bóng 3,70 9.2 80,00%
Trong 5 trận gần đây, Adrián Martínez đã đạt trung bình 9,2 tổng số lần tấn công ném bóng và đã đạt hơn 80,00% thời gian.