kq vong loai wc chau au Eloy jiménez mlb prop tỷ lệ cược

Eloy Jiménez đặt cược prop

Eloy Jiménez Tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
DƯỚI

Eloy Jiménez Tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
O 0,5 (-195)
O 0,5 (-208)
O 0,5 (-204)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+145)
U 0,5 (+139)
U 0,5 (+144)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Eloy Jiménez Tổng số lần truy cập lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
1 0,5 -268 +178
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
1 1.5 +185 -275
@
Det 2022-09-18 12:10:00
3 1.5 +156 -226
@
Det 2022-09-17 18:10:00
0 1.5 +174 -255
@
Det 2022-09-16 19:10:00
1 1.5 +180 -270
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -268 DƯỚI +178
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 1.5 KẾT THÚC +185 DƯỚI -275
@
Det 2022-09-18 12:10:00
Tổng số lượt truy cập 3 HÀNG 1.5 KẾT THÚC +156 DƯỚI -226
@
Det 2022-09-17 18:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 1.5 KẾT THÚC +174 DƯỚI -255
@
Det 2022-09-16 19:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 1.5 KẾT THÚC +180 DƯỚI -270
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 1.30 2.4 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 1.30 2.4 40,00%
Trong 5 trận gần đây, Eloy Jiménez đã đạt trung bình 2,4 lần truy cập và đã đạt được hơn 40,00% thời gian.

Eloy Jiménez Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Eloy Jiménez Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+195)
O 0,5 (+173)
O 0,5 (+186)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-265)
U 0,5 (-268)
U 0,5 (-277)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Eloy Jiménez Total RBIS Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
0 0,5 +117 -163
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
1 0,5 +120 -160
@
Det 2022-09-18 12:10:00
3 0,5 +113 -155
@
Det 2022-09-17 18:10:00
1 0,5 +126 -177
@
Det 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 +139 -197
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +117 DƯỚI -163
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +120 DƯỚI -160
@
Det 2022-09-18 12:10:00
Tổng số RBI 3 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +113 DƯỚI -155
@
Det 2022-09-17 18:10:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +126 DƯỚI -177
@
Det 2022-09-16 19:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +139 DƯỚI -197
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 2 60,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 2 60,00%
Trong 5 trận gần đây, Eloy Jiménez đã đạt trung bình 2 tổng số RBI và đã đạt được hơn 60,00% thời gian.

Eloy Jiménez Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Eloy Jiménez Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+390)
N/a
O 0,5 (+370)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-650)
N/a
U 0,5 (-637)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Eloy Jiménez Total Home Runs tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
0 0,5 +246 -376
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
0 0,5 +240 -375
@
Det 2022-09-18 12:10:00
1 0,5 +335 -550
@
Det 2022-09-17 18:10:00
0 0,5 +391 -700
@
Det 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 +376 -650
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +246 DƯỚI -376
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +240 DƯỚI -375
@
Det 2022-09-18 12:10:00
Tổng số chạy về nhà 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +335 DƯỚI -550
@
Det 2022-09-17 18:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +391 DƯỚI -700
@
Det 2022-09-16 19:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +376 DƯỚI -650
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Eloy Jiménez đã đạt trung bình 0,4 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt được hơn 20,00% thời gian.

Eloy Jiménez Tổng số lần chạy

KẾT THÚC
DƯỚI

Eloy Jiménez Tổng số lần chạy

KẾT THÚC
O 0,5 (+145)
O 0,5 (+127)
O 0,5 (+136)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-195)
U 0,5 (-188)
U 0,5 (-192)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Eloy Jiménez Total Runs Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
1 0,5 -113 -123
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
1 0,5 -143 -102
@
Det 2022-09-18 12:10:00
2 0,5 -110 -123
@
Det 2022-09-17 18:10:00
1 0,5 -109 -131
@
Det 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 Thậm chí -142
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -113 DƯỚI -123
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -143 DƯỚI -102
@
Det 2022-09-18 12:10:00
Tổng số chạy 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -110 DƯỚI -123
@
Det 2022-09-17 18:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -109 DƯỚI -131
@
Det 2022-09-16 19:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC Thậm chí DƯỚI -142
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 2 80,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 2 80,00%
Trong 5 trận gần đây, Eloy Jiménez đã đạt trung bình 2 lần chạy và đã đạt được hơn 80,00% thời gian.