khi nào vietnam đá Cal mitchell mlb prop tỷ lệ cược

Cược cược cal mitchell prop

Cal Mitchell Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Cal Mitchell Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+150)
N/a
O 0,5 (+150)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-205)
N/a
U 0,5 (-205)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Cal Mitchell Total chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
0 0,5 +193 -284
@
NYM 2022-09-18 13:40:00
0 0,5 +262 -416
@
NYM 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 +191 -281
@
NYM 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 +174 -252
@
NYM 2022-09-15 19:20:00
1 0,5 +193 -284
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +193 DƯỚI -284
@
NYM 2022-09-18 13:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +262 DƯỚI -416
@
NYM 2022-09-17 19:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +191 DƯỚI -281
@
NYM 2022-09-16 19:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +174 DƯỚI -252
@
NYM 2022-09-15 19:20:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +193 DƯỚI -284
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Cal Mitchell đã đạt trung bình 0,4 tổng số lần chạy và đã đạt hơn 20,00% thời gian.

Cal Mitchell Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Cal Mitchell Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+215)
N/a
O 0,5 (+215)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-310)
N/a
U 0,5 (-310)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Cal Mitchell Total RBIS Lịch sử Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
0 0,5 +238 -363
@
NYM 2022-09-18 13:40:00
0 0,5 +348 -586
@
NYM 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 +238 -369
@
NYM 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 +212 -330
@
NYM 2022-09-15 19:20:00
0 0,5 +241 -368
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +238 DƯỚI -363
@
NYM 2022-09-18 13:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +348 DƯỚI -586
@
NYM 2022-09-17 19:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +238 DƯỚI -369
@
NYM 2022-09-16 19:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +212 DƯỚI -330
@
NYM 2022-09-15 19:20:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +241 DƯỚI -368
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Cal Mitchell đã đạt trung bình 0 tổng số RBI và đã đạt được hơn 0,00% thời gian.

Cal mitchell tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
DƯỚI

Cal mitchell tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
O 0,5 (-190)
N/a
O 0,5 (-190)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+140)
N/a
U 0,5 (+140)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Cal Mitchell Total Hits tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
0 0,5 -170 +122
@
NYM 2022-09-18 13:40:00
0 0,5 -115 -123
@
NYM 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 -180 +126
@
NYM 2022-09-16 19:10:00
1 0,5 -179 +127
@
NYM 2022-09-15 19:20:00
0 0,5 -180 +126
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -170 DƯỚI +122
@
NYM 2022-09-18 13:40:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -115 DƯỚI -123
@
NYM 2022-09-17 19:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -180 DƯỚI +126
@
NYM 2022-09-16 19:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -179 DƯỚI +127
@
NYM 2022-09-15 19:20:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -180 DƯỚI +126
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Cal Mitchell đã đạt trung bình 0,4 tổng số lượt truy cập và đã đạt hơn 20,00% thời gian.

Cal Mitchell Total Home Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Cal Mitchell Total Home Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+750)
N/a
O 0,5 (+750)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-2000)
N/a
U 0,5 (-2000)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Cal Mitchell Total Home Chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
0 0,5 +633 -1416
@
NYM 2022-09-18 13:40:00
0 0,5 +975 -2997
@
NYM 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 +816 -2500
@
NYM 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 +725 -1821
@
NYM 2022-09-15 19:20:00
0 0,5 +833 -2415
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +633 DƯỚI -1416
@
NYM 2022-09-18 13:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +975 DƯỚI -2997
@
NYM 2022-09-17 19:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +816 DƯỚI -2500
@
NYM 2022-09-16 19:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +725 DƯỚI -1821
@
NYM 2022-09-15 19:20:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +833 DƯỚI -2415
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Cal Mitchell đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt được hơn 0,00% thời gian.