keo m88 Freddie Freeman MLB Tỷ lệ cược

Freddie freeman prop cược

Freddie Freeman Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Freddie Freeman Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+115)
O 0,5 (+106)
O 0,5 (+110)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-155)
U 0,5 (-155)
U 0,5 (-155)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Freddie Freeman Total chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
THANH NIÊN 2022-09-21 22:10:00
0 0,5 -113 -125
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
1 0,5 -120 -116
@
THANH NIÊN 2022-09-20 15:10:00
2 0,5 -138 -104
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
0 0,5 -106 -132
@
SF 2022-09-18 19:00:00
1 0,5 +107 -151
@
THANH NIÊN 2022-09-21 22:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -113 DƯỚI -125
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -120 DƯỚI -116
@
THANH NIÊN 2022-09-20 15:10:00
Tổng số chạy 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -138 DƯỚI -104
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -106 DƯỚI -132
@
SF 2022-09-18 19:00:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +107 DƯỚI -151
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 1.6 60,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 1.6 60,00%
Trong 5 trận gần đây, Freddie Freeman đã đạt trung bình 1,6 tổng số lần chạy và đã đạt hơn 60,00% thời gian.

Freddie Freeman Total Hits

KẾT THÚC
DƯỚI

Freddie Freeman Total Hits

KẾT THÚC
O 0,5 (-265)
O 0,5 (-258)
O 0,5 (-257)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+190)
U 0,5 (+168)
U 0,5 (+176)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Freddie Freeman Total Hits tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
THANH NIÊN 2022-09-21 22:10:00
1 0,5 -293 +193
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
2 1.5 +176 -249
@
THANH NIÊN 2022-09-20 15:10:00
1 1.5 +161 -239
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
0 1.5 +188 -277
@
SF 2022-09-18 19:00:00
1 1.5 +151 -217
@
THANH NIÊN 2022-09-21 22:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -293 DƯỚI +193
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
Tổng số lượt truy cập 2 HÀNG 1.5 KẾT THÚC +176 DƯỚI -249
@
THANH NIÊN 2022-09-20 15:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 1.5 KẾT THÚC +161 DƯỚI -239
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 1.5 KẾT THÚC +188 DƯỚI -277
@
SF 2022-09-18 19:00:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 1.5 KẾT THÚC +151 DƯỚI -217
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 1.30 2 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 1.30 2 40,00%
Trong 5 trận gần đây, Freddie Freeman đã đạt trung bình 2 tổng số lượt truy cập và đã đạt được hơn 40,00% thời gian.

Freddie Freeman Total Home Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Freddie Freeman Total Home Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+475)
N/a
O 0,5 (+475)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-900)
N/a
U 0,5 (-899)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Freddie Freeman Total Home Runs tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
THANH NIÊN 2022-09-21 22:10:00
0 0,5 +386 -666
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
0 0,5 +360 -625
@
THANH NIÊN 2022-09-20 15:10:00
0 0,5 +353 -616
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
0 0,5 +363 -641
@
SF 2022-09-18 19:00:00
0 0,5 +683 -1554
@
THANH NIÊN 2022-09-21 22:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +386 DƯỚI -666
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +360 DƯỚI -625
@
THANH NIÊN 2022-09-20 15:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +353 DƯỚI -616
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +363 DƯỚI -641
@
SF 2022-09-18 19:00:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +683 DƯỚI -1554
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Freddie Freeman đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt hơn 0,00% thời gian.

Freddie Freeman Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Freddie Freeman Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+190)
O 0,5 (+173)
O 0,5 (+179)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-265)
U 0,5 (-268)
U 0,5 (-269)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Freddie Freeman Total RBIS Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
THANH NIÊN 2022-09-21 22:10:00
0 0,5 +127 -179
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
0 0,5 +147 -214
@
THANH NIÊN 2022-09-20 15:10:00
0 0,5 +147 -204
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
0 0,5 +159 -227
@
SF 2022-09-18 19:00:00
1 0,5 +136 -194
@
THANH NIÊN 2022-09-21 22:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +127 DƯỚI -179
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +147 DƯỚI -214
@
THANH NIÊN 2022-09-20 15:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +147 DƯỚI -204
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +159 DƯỚI -227
@
SF 2022-09-18 19:00:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +136 DƯỚI -194
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Freddie Freeman đã đạt trung bình 0,4 tổng số RBI và đã đạt được hơn 20,00% thời gian.