keo bong da com Adolis garcía mlb prop tỷ lệ cược

Adolis García đặt cược

Adolis García Tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
DƯỚI

Adolis García Tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
O 0,5 (-205)
O 0,5 (-218)
O 0,5 (-216)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+150)
U 0,5 (+145)
U 0,5 (+150)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Adolis García Tổng số lần truy cập lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
Tex 2022-09-21 20:05:00
2 0,5 -209 +150
@
Tex 2022-09-20 20:05:00
0 0,5 -174 +122
@
TB 2022-09-18 13:10:00
1 0,5 -175 +124
@
TB 2022-09-17 18:10:00
0 0,5 -200 +141
@
TB 2022-09-16 19:10:00
1 0,5 -212 +148
@
Tex 2022-09-21 20:05:00
Tổng số lượt truy cập 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -209 DƯỚI +150
@
Tex 2022-09-20 20:05:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -174 DƯỚI +122
@
TB 2022-09-18 13:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -175 DƯỚI +124
@
TB 2022-09-17 18:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -200 DƯỚI +141
@
TB 2022-09-16 19:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -212 DƯỚI +148
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,50 1.6 60,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,50 1.6 60,00%
Trong 5 trận gần đây, Adolis García đã đạt trung bình 1,6 tổng số lượt truy cập và đã đạt được hơn 60,00% thời gian.

Adolis García Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Adolis García Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+120)
O 0,5 (+106)
O 0,5 (+113)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-160)
U 0,5 (-155)
U 0,5 (-158)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Adolis García Total chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
Tex 2022-09-21 20:05:00
1 0,5 -108 -131
@
Tex 2022-09-20 20:05:00
0 0,5 +132 -188
@
TB 2022-09-18 13:10:00
1 0,5 +141 -200
@
TB 2022-09-17 18:10:00
0 0,5 +132 -188
@
TB 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 +127 -183
@
Tex 2022-09-21 20:05:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -108 DƯỚI -131
@
Tex 2022-09-20 20:05:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +132 DƯỚI -188
@
TB 2022-09-18 13:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +141 DƯỚI -200
@
TB 2022-09-17 18:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +132 DƯỚI -188
@
TB 2022-09-16 19:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +127 DƯỚI -183
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 0,8 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 0,8 40,00%
Trong 5 trận gần đây, Adolis García đã đạt trung bình 0,8 tổng số lần chạy và đã đạt được hơn 40,00% thời gian.

Adolis García Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Adolis García Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+150)
O 0,5 (+133)
O 0,5 (+139)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-205)
U 0,5 (-198)
U 0,5 (-198)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Adolis García Total RBIS Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
Tex 2022-09-21 20:05:00
2 0,5 +118 -165
@
Tex 2022-09-20 20:05:00
0 0,5 +164 -240
@
TB 2022-09-18 13:10:00
0 0,5 +178 -268
@
TB 2022-09-17 18:10:00
0 0,5 +170 -248
@
TB 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 +175 -259
@
Tex 2022-09-21 20:05:00
Tổng số RBI 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +118 DƯỚI -165
@
Tex 2022-09-20 20:05:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +164 DƯỚI -240
@
TB 2022-09-18 13:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +178 DƯỚI -268
@
TB 2022-09-17 18:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +170 DƯỚI -248
@
TB 2022-09-16 19:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +175 DƯỚI -259
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 0,8 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 0,8 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Adolis García đã đạt trung bình 0,8 tổng số RBI và đã đạt được hơn 20,00% thời gian.

Adolis García Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Adolis García Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+370)
N/a
O 0,5 (+355)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-600)
N/a
U 0,5 (-575)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Adolis García Total Home Runs tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
Tex 2022-09-21 20:05:00
0 0,5 +288 -450
@
Tex 2022-09-20 20:05:00
0 0,5 +341 -566
@
TB 2022-09-18 13:10:00
0 0,5 +363 -641
@
TB 2022-09-17 18:10:00
0 0,5 +425 -766
@
TB 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 +441 -799
@
Tex 2022-09-21 20:05:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +288 DƯỚI -450
@
Tex 2022-09-20 20:05:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +341 DƯỚI -566
@
TB 2022-09-18 13:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +363 DƯỚI -641
@
TB 2022-09-17 18:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +425 DƯỚI -766
@
TB 2022-09-16 19:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +441 DƯỚI -799
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Adolis García đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt được hơn 0,00% thời gian.