kèo nhà cái 88 net Corey Seager MLB prop tỷ lệ cược

Corey Seager prop cược

Corey Seager Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Corey Seager Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+155)
O 0,5 (+145)
O 0,5 (+150)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-215)
U 0,5 (-218)
U 0,5 (-214)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Corey Seager Total RBIS Lịch sử Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
Tex 2022-09-21 20:05:00
0 0,5 +146 -204
@
Tex 2022-09-20 20:05:00
1 0,5 +169 -247
@
TB 2022-09-18 13:10:00
1 0,5 +171 -249
@
TB 2022-09-17 18:10:00
0 0,5 +162 -234
@
TB 2022-09-16 19:10:00
2 0,5 +152 -219
@
Tex 2022-09-21 20:05:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +146 DƯỚI -204
@
Tex 2022-09-20 20:05:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +169 DƯỚI -247
@
TB 2022-09-18 13:10:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +171 DƯỚI -249
@
TB 2022-09-17 18:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +162 DƯỚI -234
@
TB 2022-09-16 19:10:00
Tổng số RBI 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +152 DƯỚI -219
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 1.6 60,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 1.6 60,00%
Trong 5 trận gần đây, Corey Seager đã đạt trung bình 1,6 tổng số RBI và đã đạt được hơn 60,00% thời gian.

Corey Seager Total Home Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Corey Seager Total Home Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+400)
N/a
O 0,5 (+387)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-700)
N/a
U 0,5 (-675)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Corey Seager Total Home Runs tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
Tex 2022-09-21 20:05:00
0 0,5 +350 -600
@
Tex 2022-09-20 20:05:00
0 0,5 +425 -800
@
TB 2022-09-18 13:10:00
1 0,5 +391 -700
@
TB 2022-09-17 18:10:00
0 0,5 +400 -700
@
TB 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 +361 -616
@
Tex 2022-09-21 20:05:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +350 DƯỚI -600
@
Tex 2022-09-20 20:05:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +425 DƯỚI -800
@
TB 2022-09-18 13:10:00
Tổng số chạy về nhà 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +391 DƯỚI -700
@
TB 2022-09-17 18:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +400 DƯỚI -700
@
TB 2022-09-16 19:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +361 DƯỚI -616
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Corey Seager đã đạt trung bình 0,4 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt hơn 20,00% thời gian.

Corey Seager Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Corey Seager Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (-105)
O 0,5 (-107)
O 0,5 (-106)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-125)
U 0,5 (-137)
U 0,5 (-131)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Corey Seager Total chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
Tex 2022-09-21 20:05:00
2 0,5 -113 -125
@
Tex 2022-09-20 20:05:00
0 0,5 +127 -180
@
TB 2022-09-18 13:10:00
1 0,5 +125 -178
@
TB 2022-09-17 18:10:00
0 0,5 +116 -164
@
TB 2022-09-16 19:10:00
1 0,5 +109 -154
@
Tex 2022-09-21 20:05:00
Tổng số chạy 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -113 DƯỚI -125
@
Tex 2022-09-20 20:05:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +127 DƯỚI -180
@
TB 2022-09-18 13:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +125 DƯỚI -178
@
TB 2022-09-17 18:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +116 DƯỚI -164
@
TB 2022-09-16 19:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +109 DƯỚI -154
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 1.6 60,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 1.6 60,00%
Trong 5 trận gần đây, Corey Seager đã đạt trung bình 1,6 tổng số lần chạy và đã đạt hơn 60,00% thời gian.

Corey Seager tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
DƯỚI

Corey Seager tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
O 0,5 (-255)
O 0,5 (-258)
O 0,5 (-262)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+185)
U 0,5 (+168)
U 0,5 (+179)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Corey Seager Total Hits tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
Tex 2022-09-21 20:05:00
2 0,5 -257 +176
@
Tex 2022-09-20 20:05:00
1 0,5 -235 +159
@
TB 2022-09-18 13:10:00
1 0,5 -242 +164
@
TB 2022-09-17 18:10:00
0 0,5 -243 +164
@
TB 2022-09-16 19:10:00
1 0,5 -264 +179
@
Tex 2022-09-21 20:05:00
Tổng số lượt truy cập 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -257 DƯỚI +176
@
Tex 2022-09-20 20:05:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -235 DƯỚI +159
@
TB 2022-09-18 13:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -242 DƯỚI +164
@
TB 2022-09-17 18:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -243 DƯỚI +164
@
TB 2022-09-16 19:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -264 DƯỚI +179
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,50 2 80,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,50 2 80,00%
Trong 5 trận gần đây, Corey Seager đã đạt trung bình 2 tổng số lượt truy cập và đã đạt được hơn 80,00% thời gian.