gen g esports Drew Waters MLB prop tỷ lệ cược

Drew Waters đặt cược prop

Drew Waters Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Drew Waters Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+170)
O 0,5 (+151)
O 0,5 (+160)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-230)
U 0,5 (-228)
U 0,5 (-229)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Drew Waters Total Runs Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
Bos 2022-09-18 13:35:00
0 0,5 +135 -195
@
Bos 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 +177 -256
@
Tối thiểu 2022-09-15 19:40:00
0 0,5 +145 -218
@
Tối thiểu 2022-09-14 19:40:00
0 0,5 +163 -239
@
Tối thiểu 2022-09-13 19:40:00
0 0,5 +165 -242
@
Bos 2022-09-18 13:35:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +135 DƯỚI -195
@
Bos 2022-09-16 19:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +177 DƯỚI -256
@
Tối thiểu 2022-09-15 19:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +145 DƯỚI -218
@
Tối thiểu 2022-09-14 19:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +163 DƯỚI -239
@
Tối thiểu 2022-09-13 19:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +165 DƯỚI -242
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Drew Waters đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy và đã đạt hơn 0,00% thời gian.

Drew Waters Total Home Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Drew Waters Total Home Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+1000)
N/a
O 0,5 (+1000)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-5000)
N/a
U 0,5 (-5000)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Drew Waters Tổng số nhà chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
Bos 2022-09-18 13:35:00
0 0,5 +712 -1900
@
Bos 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 +1100 -3497
@
Tối thiểu 2022-09-15 19:40:00
0 0,5 +750 -1499
@
Tối thiểu 2022-09-14 19:40:00
0 0,5 +850 -2666
@
Tối thiểu 2022-09-13 19:40:00
0 0,5 +700 -1766
@
Bos 2022-09-18 13:35:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +712 DƯỚI -1900
@
Bos 2022-09-16 19:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +1100 DƯỚI -3497
@
Tối thiểu 2022-09-15 19:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +750 DƯỚI -1499
@
Tối thiểu 2022-09-14 19:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +850 DƯỚI -2666
@
Tối thiểu 2022-09-13 19:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +700 DƯỚI -1766
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Drew Waters đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt hơn 0,00% thời gian.

Drew Waters tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
DƯỚI

Drew Waters tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
O 0,5 (-140)
O 0,5 (-139)
O 0,5 (-140)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+105)
U 0,5 (-105)
U 0,5 (chẵn)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Drew Waters Tổng số lần truy cập lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
Bos 2022-09-18 13:35:00
2 0,5 -163 +116
@
Bos 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 -140 Thậm chí
@
Tối thiểu 2022-09-15 19:40:00
0 0,5 -174 +122
@
Tối thiểu 2022-09-14 19:40:00
0 0,5 -136 -103
@
Tối thiểu 2022-09-13 19:40:00
0 0,5 -147 +105
@
Bos 2022-09-18 13:35:00
Tổng số lượt truy cập 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -163 DƯỚI +116
@
Bos 2022-09-16 19:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -140 DƯỚI Thậm chí
@
Tối thiểu 2022-09-15 19:40:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -174 DƯỚI +122
@
Tối thiểu 2022-09-14 19:40:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -136 DƯỚI -103
@
Tối thiểu 2022-09-13 19:40:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -147 DƯỚI +105
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,8 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,8 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Drew Waters đã đạt trung bình 0,8 tổng số lượt truy cập và đã đạt hơn 20,00% thời gian.

Drew Waters Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Drew Waters Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+235)
O 0,5 (+215)
O 0,5 (+225)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-340)
U 0,5 (-348)
U 0,5 (-344)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Drew Waters Total RBI Lịch sử Lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
Bos 2022-09-18 13:35:00
1 0,5 +198 -296
@
Bos 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 +230 -350
@
Tối thiểu 2022-09-15 19:40:00
0 0,5 +200 -311
@
Tối thiểu 2022-09-14 19:40:00
0 0,5 +264 -409
@
Tối thiểu 2022-09-13 19:40:00
0 0,5 +241 -364
@
Bos 2022-09-18 13:35:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +198 DƯỚI -296
@
Bos 2022-09-16 19:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +230 DƯỚI -350
@
Tối thiểu 2022-09-15 19:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +200 DƯỚI -311
@
Tối thiểu 2022-09-14 19:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +264 DƯỚI -409
@
Tối thiểu 2022-09-13 19:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +241 DƯỚI -364
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Drew Waters đã đạt trung bình 0,4 tổng số RBI và đã đạt được hơn 20,00% thời gian.