fifa mobile không vào được BO BICHETTE MLB Tỷ lệ cược prop

Bo Bichette prop cược

Bo Bichette Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Bo Bichette Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+185)
N/a
O 0,5 (+180)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-255)
N/a
U 0,5 (-247)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Bo Bichette Total RBIS Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
Phi 2022-09-21 18:45:00
0 0,5 +161 -237
@
Phi 2022-09-20 18:45:00
0 0,5 +153 -220
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
1 0,5 +138 -197
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
0 0,5 +143 -203
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
0 0,5 +143 -203
@
Phi 2022-09-21 18:45:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +161 DƯỚI -237
@
Phi 2022-09-20 18:45:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +153 DƯỚI -220
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +138 DƯỚI -197
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +143 DƯỚI -203
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +143 DƯỚI -203
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Bo Bichette đã đạt trung bình 0,4 tổng số RBI và đã đạt được hơn 20,00% thời gian.

Bo Bichette Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Bo Bichette Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+125)
N/a
O 0,5 (+125)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-165)
N/a
U 0,5 (-165)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Bo Bichette Total chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
Phi 2022-09-21 18:45:00
0 0,5 +103 -144
@
Phi 2022-09-20 18:45:00
2 0,5 +101 -141
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
0 0,5 -112 -124
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
0 0,5 -102 -139
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
1 0,5 +107 -152
@
Phi 2022-09-21 18:45:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +103 DƯỚI -144
@
Phi 2022-09-20 18:45:00
Tổng số chạy 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +101 DƯỚI -141
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -112 DƯỚI -124
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -102 DƯỚI -139
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +107 DƯỚI -152
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 1.2 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 1.2 40,00%
Trong 5 trận gần đây, Bo Bichette đã đạt trung bình 1,2 tổng số lần chạy và đã đạt được hơn 40,00% thời gian.

Bo Bichette Total Home Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Bo Bichette Total Home Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+550)
N/a
O 0,5 (+550)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-1100)
N/a
U 0,5 (-1099)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Bo Bichette Total Home Chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
Phi 2022-09-21 18:45:00
0 0,5 +408 -733
@
Phi 2022-09-20 18:45:00
0 0,5 +391 -683
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
0 0,5 +433 -800
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
0 0,5 +508 -1000
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
0 0,5 +500 -950
@
Phi 2022-09-21 18:45:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +408 DƯỚI -733
@
Phi 2022-09-20 18:45:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +391 DƯỚI -683
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +433 DƯỚI -800
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +508 DƯỚI -1000
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +500 DƯỚI -950
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Bo Bichette đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt được hơn 0,00% thời gian.

BO BICHETTE TOTAL HITS

KẾT THÚC
DƯỚI

BO BICHETTE TOTAL HITS

KẾT THÚC
O 1.5 (+175)
N/a
O 1.5 (+172)
N/a
DƯỚI
U 1.5 (-240)
N/a
U 1.5 (-245)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Bo Bichette Tổng số lần truy cập lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
Phi 2022-09-21 18:45:00
2 1.5 +166 -244
@
Phi 2022-09-20 18:45:00
1 1.5 +160 -232
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
1 1.5 +143 -204
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
0 1.5 +157 -233
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
1 1.5 +161 -239
@
Phi 2022-09-21 18:45:00
Tổng số lượt truy cập 2 HÀNG 1.5 KẾT THÚC +166 DƯỚI -244
@
Phi 2022-09-20 18:45:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 1.5 KẾT THÚC +160 DƯỚI -232
@
Tor 2022-09-18 13:37:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 1.5 KẾT THÚC +143 DƯỚI -204
@
Tor 2022-09-17 15:07:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 1.5 KẾT THÚC +157 DƯỚI -233
@
Tor 2022-09-16 19:07:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 1.5 KẾT THÚC +161 DƯỚI -239
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 1,50 2 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 1,50 2 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Bo Bichette đã đạt trung bình 2 tổng số lượt truy cập và đã đạt được hơn 20,00% thời gian.