enigma dota 2 Andrés Giménez MLPPE ODSS

Andrés Giménez đặt cược

Andrés Giménez Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Andrés Giménez Total RBI

KẾT THÚC
o 0,5 (+240)
o 0,5 (+215)
o 0,5 (+226)
N/a
DƯỚI
u 0,5 (-340)
u 0,5 (-348)
u 0,5 (-346)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Andrés Giménez Total RBIS Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
2 0,5 +237 -367
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
0 0,5 +260 -400
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
1 0,5 +235 -360
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
0 0,5 +220 -336
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 +179 -271
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
Tổng số RBI 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +237 DƯỚI -367
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +260 DƯỚI -400
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +235 DƯỚI -360
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +220 DƯỚI -336
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +179 DƯỚI -271
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 1.2 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 1.2 40,00%
Trong 5 trận gần đây, Andrés Giménez đã đạt trung bình 1,2 tổng số RBI và có hơn 40,00% thời gian.

Andrés Giménez Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Andrés Giménez Total Runs

KẾT THÚC
o 0,5 (+700)
N/a
o 0,5 (+725)
N/a
DƯỚI
u 0,5 (-1600)
N/a
U 0,5 (-1549)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Andrés Giménez Total Tỷ lệ cược lịch sử tại nhà - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
0 0,5 + +650 -1533
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
0 0,5 + -1399
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
0 0,5 + -1766
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
0 0,5 + + 525 -1100
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 + +600 -1199
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC + +650 DƯỚI -1533
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC + DƯỚI -1399
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC + DƯỚI -1766
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC + + 525 DƯỚI -1100
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC + +600 DƯỚI -1199
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận đấu gần đây, Andrés Giménez đã đạt được tổng số 0 lần chạy tại nhà và có hơn 0,00% thời gian.

Andrés Giménez Tổng số lần chạy

KẾT THÚC
DƯỚI

Andrés Giménez Tổng số lần chạy

KẾT THÚC
o 0,5 (+170)
o 0,5 (+151)
o 0,5 (+160)
N/a
DƯỚI
u 0,5 (-235)
u 0,5 (-228)
u 0,5 (-231)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Andrés Giménez Total Runs Lịch sử tỷ lệ cược - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
1 0,5 +177 -262
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
2 0,5 +173 -268
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
0 0,5 +156 -232
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
0 0,5 +111 -156
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 +115 -170
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +177 DƯỚI -262
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
Tổng số chạy 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +173 DƯỚI -268
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +156 DƯỚI -232
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +111 DƯỚI -156
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +115 DƯỚI -170
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 1.2 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 1.2 40,00%
Trong 5 trận gần đây, Andrés Giménez đã đạt trung bình 1,2 tổng số Ryns và có hơn 40,00% thời gian.

Andrés Giménez Tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
DƯỚI

Andrés Giménez Tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
o 0,5 (-175)
o 0,5 (-188)
o 0,5 (-181)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+130)
U 0,5 (+127)
U 0,5 (+129)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Andrés Giménez Total Hits Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
2 0,5 -174 +123
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
1 0,5 -135 -105
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
2 0,5 -169 +122
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
0 0,5 -219 +150
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 -219 +150
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
Tổng số lượt truy cập 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -174 DƯỚI +123
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -135 DƯỚI -105
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
Tổng số lượt truy cập 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -169 DƯỚI +122
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -219 DƯỚI +150
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -219 DƯỚI +150
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,50 2 60,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,50 2 60,00%
Trong 5 trận gần đây, Andrés Giménez đã đạt trung bình 2 tổng số lượt truy cập và đã đạt được hơn 60,00% thời gian.