doc bao the thao moi Tỷ lệ cược Gary Sánchez MLB

Gary Sánchez đặt cược prop

Gary Sánchez Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Gary Sánchez Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+160)
O 0,5 (+151)
O 0,5 (+155)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-220)
U 0,5 (-228)
U 0,5 (-224)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Gary Sánchez Total RBIS Lịch sử Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
KC 2022-09-21 20:10:00
0 0,5 +145 -207
@
KC 2022-09-20 20:10:00
0 0,5 +151 -215
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
0 0,5 +210 -325
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
0 0,5 +155 -223
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
1 0,5 +120 -169
@
KC 2022-09-21 20:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +145 DƯỚI -207
@
KC 2022-09-20 20:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +151 DƯỚI -215
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +210 DƯỚI -325
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +155 DƯỚI -223
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +120 DƯỚI -169
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Gary Sánchez đã đạt trung bình 0,4 tổng số RBI và đã đạt được hơn 20,00% thời gian.

Gary Sánchez Tổng số chạy về nhà

KẾT THÚC
DƯỚI

Gary Sánchez Tổng số chạy về nhà

KẾT THÚC
O 0,5 (+450)
N/a
O 0,5 (+462)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-800)
N/a
U 0,5 (-849)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Gary Sánchez Total Home Runs tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
KC 2022-09-21 20:10:00
0 0,5 +400 -700
@
KC 2022-09-20 20:10:00
0 0,5 +344 -575
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
0 0,5 +500 -1000
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
0 0,5 +355 -600
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 +285 -441
@
KC 2022-09-21 20:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +400 DƯỚI -700
@
KC 2022-09-20 20:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +344 DƯỚI -575
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +500 DƯỚI -1000
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +355 DƯỚI -600
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +285 DƯỚI -441
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Gary Sánchez đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt được hơn 0,00% thời gian.

Gary Sánchez Tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
DƯỚI

Gary Sánchez Tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
O 0,5 (-175)
O 0,5 (-170)
O 0,5 (-175)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+130)
U 0,5 (+115)
U 0,5 (+125)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Gary Sánchez Tổng số lần truy cập lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
KC 2022-09-21 20:10:00
0 0,5 -177 +127
@
KC 2022-09-20 20:10:00
0 0,5 -194 +135
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
0 0,5 -140 Thậm chí
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
1 0,5 -160 +115
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 -194 +135
@
KC 2022-09-21 20:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -177 DƯỚI +127
@
KC 2022-09-20 20:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -194 DƯỚI +135
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -140 DƯỚI Thậm chí
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -160 DƯỚI +115
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -194 DƯỚI +135
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Gary Sánchez đã đạt trung bình 0,4 tổng số lượt truy cập và đã đạt được hơn 20,00% thời gian.

Gary Sánchez Tổng số lần chạy

KẾT THÚC
DƯỚI

Gary Sánchez Tổng số lần chạy

KẾT THÚC
O 0,5 (+130)
O 0,5 (+120)
O 0,5 (+125)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-175)
U 0,5 (-178)
U 0,5 (-177)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Gary Sánchez Total Runs Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
KC 2022-09-21 20:10:00
1 0,5 +113 -160
@
KC 2022-09-20 20:10:00
0 0,5 +120 -170
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
0 0,5 +150 -217
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
0 0,5 +117 -169
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 -104 -136
@
KC 2022-09-21 20:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +113 DƯỚI -160
@
KC 2022-09-20 20:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +120 DƯỚI -170
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +150 DƯỚI -217
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +117 DƯỚI -169
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -104 DƯỚI -136
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Gary Sánchez đã đạt trung bình 0,4 tổng số lần chạy và đã đạt được hơn 20,00% thời gian.