cakhiatv mu Tỷ lệ cược của David Peralta MLB

David Peralta prop đặt cược

David Peralta Tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
DƯỚI

David Peralta Tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
O 0,5 (-245)
N/a
O 0,5 (-242)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+175)
N/a
U 0,5 (+175)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
David Peralta Tổng số lần truy cập lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
TB 2022-09-21 18:40:00
0 0,5 -163 +117
@
TB 2022-09-20 18:40:00
0 0,5 -173 +123
@
TB 2022-09-19 18:40:00
0 0,5 -177 +130
@
TB 2022-09-18 13:10:00
0 0,5 -200 +141
@
TB 2022-09-17 18:10:00
1 0,5 -208 +146
@
TB 2022-09-21 18:40:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -163 DƯỚI +117
@
TB 2022-09-20 18:40:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -173 DƯỚI +123
@
TB 2022-09-19 18:40:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -177 DƯỚI +130
@
TB 2022-09-18 13:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -200 DƯỚI +141
@
TB 2022-09-17 18:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -208 DƯỚI +146
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, David Peralta đã đạt trung bình 0,4 tổng số lượt truy cập và đã đạt hơn 20,00% thời gian.

David Peralta Total Home Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

David Peralta Total Home Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+450)
N/a
O 0,5 (+437)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-750)
N/a
U 0,5 (-775)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
David Peralta Total Home Runs tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
TB 2022-09-21 18:40:00
0 0,5 +650 -1399
@
TB 2022-09-20 18:40:00
0 0,5 +338 -566
@
TB 2022-09-19 18:40:00
0 0,5 +458 -899
@
TB 2022-09-18 13:10:00
0 0,5 +483 -966
@
TB 2022-09-17 18:10:00
0 0,5 +500 -1033
@
TB 2022-09-21 18:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +650 DƯỚI -1399
@
TB 2022-09-20 18:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +338 DƯỚI -566
@
TB 2022-09-19 18:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +458 DƯỚI -899
@
TB 2022-09-18 13:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +483 DƯỚI -966
@
TB 2022-09-17 18:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +500 DƯỚI -1033
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, David Peralta đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt hơn 0,00% thời gian.

David Peralta Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

David Peralta Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+125)
N/a
O 0,5 (+125)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-170)
N/a
U 0,5 (-170)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
David Peralta Total Runs Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
TB 2022-09-21 18:40:00
0 0,5 +155 -224
@
TB 2022-09-20 18:40:00
0 0,5 +127 -183
@
TB 2022-09-19 18:40:00
0 0,5 +140 -198
@
TB 2022-09-18 13:10:00
0 0,5 +121 -172
@
TB 2022-09-17 18:10:00
0 0,5 +136 -195
@
TB 2022-09-21 18:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +155 DƯỚI -224
@
TB 2022-09-20 18:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +127 DƯỚI -183
@
TB 2022-09-19 18:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +140 DƯỚI -198
@
TB 2022-09-18 13:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +121 DƯỚI -172
@
TB 2022-09-17 18:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +136 DƯỚI -195
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, David Peralta đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy và đã đạt hơn 0,00% thời gian.

David Peralta Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

David Peralta Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+150)
N/a
O 0,5 (+142)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-205)
N/a
U 0,5 (-198)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
David Peralta Tổng số tỷ lệ cược lịch sử RBIS - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
TB 2022-09-21 18:40:00
1 0,5 +196 -297
@
TB 2022-09-20 18:40:00
0 0,5 +157 -235
@
TB 2022-09-19 18:40:00
0 0,5 +172 -253
@
TB 2022-09-18 13:10:00
0 0,5 +152 -222
@
TB 2022-09-17 18:10:00
1 0,5 +165 -243
@
TB 2022-09-21 18:40:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +196 DƯỚI -297
@
TB 2022-09-20 18:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +157 DƯỚI -235
@
TB 2022-09-19 18:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +172 DƯỚI -253
@
TB 2022-09-18 13:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +152 DƯỚI -222
@
TB 2022-09-17 18:10:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +165 DƯỚI -243
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 0,8 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 0,8 40,00%
Trong 5 trận gần đây, David Peralta đã đạt trung bình 0,8 tổng số RBI và đã đạt được hơn 40,00% thời gian.