bxh vl wc châu á Anthony Rizzo MLB prop tỷ lệ cược

Anthony Rizzo prop đặt cược

Anthony Rizzo Total Home Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Anthony Rizzo Total Home Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+295)
N/a
O 0,5 (+297)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-450)
N/a
U 0,5 (-462)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Anthony Rizzo Total Home Runs tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
0 0,5 +260 -401
@
NYY 2022-09-20 19:05:00
0 0,5 +293 -458
@
Mil 2022-09-18 14:10:00
1 N/a N/a N/a
@
Laa 2022-08-31 21:38:00
0 0,5 +387 -675
@
Laa 2022-08-30 21:38:00
1 0,5 +272 -425
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +260 DƯỚI -401
@
NYY 2022-09-20 19:05:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +293 DƯỚI -458
@
Mil 2022-09-18 14:10:00
Tổng số chạy về nhà 1 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
@
Laa 2022-08-31 21:38:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +387 DƯỚI -675
@
Laa 2022-08-30 21:38:00
Tổng số chạy về nhà 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +272 DƯỚI -425
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0,8 25,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0,8 25,00%
Trong 5 trận gần đây, Anthony Rizzo đã đạt trung bình 0,8 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt hơn 25,00% thời gian.

Anthony Rizzo Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Anthony Rizzo Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+105)
O 0,5 (-102)
O 0,5 (+101)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-140)
U 0,5 (-143)
U 0,5 (-142)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Anthony Rizzo Total chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
0 0,5 -129 -109
@
NYY 2022-09-20 19:05:00
1 0,5 -113 -124
@
Mil 2022-09-18 14:10:00
2 N/a N/a N/a
@
Laa 2022-08-31 21:38:00
0 0,5 +108 -153
@
Laa 2022-08-30 21:38:00
1 0,5 -128 -111
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -129 DƯỚI -109
@
NYY 2022-09-20 19:05:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -113 DƯỚI -124
@
Mil 2022-09-18 14:10:00
Tổng số chạy 2 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
@
Laa 2022-08-31 21:38:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +108 DƯỚI -153
@
Laa 2022-08-30 21:38:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -128 DƯỚI -111
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 1.6 50,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 1.6 50,00%
Trong 5 trận gần đây, Anthony Rizzo đã đạt trung bình 1,6 tổng số lần chạy và đã đạt hơn 50,00% thời gian.

Anthony Rizzo Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Anthony Rizzo Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+155)
O 0,5 (+145)
O 0,5 (+150)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-210)
U 0,5 (-218)
U 0,5 (-212)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Anthony Rizzo Total RBIS Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
0 0,5 +132 -187
@
NYY 2022-09-20 19:05:00
0 0,5 +147 -208
@
Mil 2022-09-18 14:10:00
1 N/a N/a N/a
@
Laa 2022-08-31 21:38:00
0 0,5 +165 -241
@
Laa 2022-08-30 21:38:00
1 0,5 +114 -158
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +132 DƯỚI -187
@
NYY 2022-09-20 19:05:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +147 DƯỚI -208
@
Mil 2022-09-18 14:10:00
Tổng số RBI 1 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
@
Laa 2022-08-31 21:38:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +165 DƯỚI -241
@
Laa 2022-08-30 21:38:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +114 DƯỚI -158
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 0,8 25,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 0,8 25,00%
Trong 5 trận gần đây, Anthony Rizzo đã đạt trung bình 0,8 tổng số RBI và đã đạt được hơn 25,00% thời gian.

Anthony Rizzo Total Hits

KẾT THÚC
DƯỚI

Anthony Rizzo Total Hits

KẾT THÚC
O 0,5 (-185)
O 0,5 (-198)
O 0,5 (-195)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+140)
U 0,5 (+133)
U 0,5 (+137)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Anthony Rizzo Total đạt tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
0 0,5 -229 +157
@
NYY 2022-09-20 19:05:00
1 0,5 -224 +154
@
Mil 2022-09-18 14:10:00
3 N/a N/a N/a
@
Laa 2022-08-31 21:38:00
0 0,5 -200 +141
@
Laa 2022-08-30 21:38:00
1 0,5 -216 +152
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -229 DƯỚI +157
@
NYY 2022-09-20 19:05:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -224 DƯỚI +154
@
Mil 2022-09-18 14:10:00
Tổng số lượt truy cập 3 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
@
Laa 2022-08-31 21:38:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -200 DƯỚI +141
@
Laa 2022-08-30 21:38:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -216 DƯỚI +152
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,50 2 50,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,50 2 50,00%
Trong 5 trận gần đây, Anthony Rizzo đã đạt trung bình 2 tổng số lượt truy cập và đã đạt được hơn 50,00% thời gian.