bxh vòng loại world cup 2022 Alex Verdugo MLB prop tỷ lệ cược

Alex Verdugo prop cược

Alex Verdugo Total Home Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Alex Verdugo Total Home Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+650)
N/a
O 0,5 (+700)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-1600)
N/a
U 0,5 (-1549)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Alex Verdugo Total Home Chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
Cin 2022-09-21 18:40:00
0 0,5 +625 -1350
@
Cin 2022-09-20 18:40:00
0 0,5 +933 -3332
@
Bos 2022-09-17 16:10:00
0 0,5 +883 -2749
@
Bos 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 +841 -2500
@
Bos 2022-09-14 19:10:00
0 0,5 +883 -2750
@
Cin 2022-09-21 18:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +625 DƯỚI -1350
@
Cin 2022-09-20 18:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +933 DƯỚI -3332
@
Bos 2022-09-17 16:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +883 DƯỚI -2749
@
Bos 2022-09-16 19:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +841 DƯỚI -2500
@
Bos 2022-09-14 19:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +883 DƯỚI -2750
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Alex Verdugo đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt hơn 0,00% thời gian.

Alex Verdugo Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Alex Verdugo Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+150)
O 0,5 (+133)
O 0,5 (+141)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-200)
U 0,5 (-198)
U 0,5 (-199)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Alex Verdugo Total Runs Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
Cin 2022-09-21 18:40:00
0 0,5 +107 -152
@
Cin 2022-09-20 18:40:00
0 0,5 +153 -221
@
Bos 2022-09-17 16:10:00
0 0,5 +130 -188
@
Bos 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 +101 -141
@
Bos 2022-09-14 19:10:00
0 0,5 +122 -171
@
Cin 2022-09-21 18:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +107 DƯỚI -152
@
Cin 2022-09-20 18:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +153 DƯỚI -221
@
Bos 2022-09-17 16:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +130 DƯỚI -188
@
Bos 2022-09-16 19:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +101 DƯỚI -141
@
Bos 2022-09-14 19:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +122 DƯỚI -171
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Alex Verdugo đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy và đã đạt hơn 0,00% thời gian.

Alex Verdugo Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Alex Verdugo Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+190)
O 0,5 (+162)
O 0,5 (+175)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-265)
U 0,5 (-248)
U 0,5 (-262)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Alex Verdugo Total RBIS Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
Cin 2022-09-21 18:40:00
1 0,5 +166 -237
@
Cin 2022-09-20 18:40:00
0 0,5 +207 -322
@
Bos 2022-09-17 16:10:00
0 0,5 +156 -222
@
Bos 2022-09-16 19:10:00
1 0,5 +149 -224
@
Bos 2022-09-14 19:10:00
0 0,5 +206 -305
@
Cin 2022-09-21 18:40:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +166 DƯỚI -237
@
Cin 2022-09-20 18:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +207 DƯỚI -322
@
Bos 2022-09-17 16:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +156 DƯỚI -222
@
Bos 2022-09-16 19:10:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +149 DƯỚI -224
@
Bos 2022-09-14 19:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +206 DƯỚI -305
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 0,8 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 0,8 40,00%
Trong 5 trận gần đây, Alex Verdugo đã đạt trung bình 0,8 tổng số RBI và đã đạt được hơn 40,00% thời gian.

Alex Verdugo Tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
DƯỚI

Alex Verdugo Tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
O 0,5 (-215)
O 0,5 (-228)
O 0,5 (-222)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+160)
U 0,5 (+151)
U 0,5 (+155)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Alex Verdugo Tổng số lần truy cập lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
Cin 2022-09-21 18:40:00
1 0,5 -244 +166
@
Cin 2022-09-20 18:40:00
1 0,5 -195 +138
@
Bos 2022-09-17 16:10:00
0 0,5 -253 +174
@
Bos 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 -252 +174
@
Bos 2022-09-14 19:10:00
0 0,5 -248 +168
@
Cin 2022-09-21 18:40:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -244 DƯỚI +166
@
Cin 2022-09-20 18:40:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -195 DƯỚI +138
@
Bos 2022-09-17 16:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -253 DƯỚI +174
@
Bos 2022-09-16 19:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -252 DƯỚI +174
@
Bos 2022-09-14 19:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -248 DƯỚI +168
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,8 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,50 0,8 40,00%
Trong 5 trận gần đây, Alex Verdugo đã đạt trung bình 0,8 tổng số lượt truy cập và đã đạt được hơn 40,00% thời gian.