bd kq truc tiep Tỷ lệ cược MLB của Bryan Reynold

Bryan Reynold đặt cược prop

Bryan Reynold Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Bryan Reynold Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+165)
N/a
O 0,5 (+160)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-225)
N/a
U 0,5 (-225)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Bryan Reynold Total RBIS Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
0 0,5 +197 -298
@
NYY 2022-09-20 19:05:00
2 0,5 +192 -288
@
NYM 2022-09-18 13:40:00
0 0,5 +289 -470
@
NYM 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 +205 -305
@
NYM 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 +175 -260
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +197 DƯỚI -298
@
NYY 2022-09-20 19:05:00
Tổng số RBI 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +192 DƯỚI -288
@
NYM 2022-09-18 13:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +289 DƯỚI -470
@
NYM 2022-09-17 19:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +205 DƯỚI -305
@
NYM 2022-09-16 19:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +175 DƯỚI -260
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 0,8 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 0,8 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Bryan Reynold đã đạt trung bình 0,8 tổng số RBI và đã đạt được hơn 20,00% thời gian.

Bryan Reynold tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
DƯỚI

Bryan Reynold tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
O 0,5 (-275)
N/a
O 0,5 (-275)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+200)
N/a
U 0,5 (+192)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Bryan Reynold Tổng số lần truy cập lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
0 0,5 -228 +157
@
NYY 2022-09-20 19:05:00
4 0,5 -248 +171
@
NYM 2022-09-18 13:40:00
0 0,5 -136 -105
@
NYM 2022-09-17 19:10:00
1 0,5 -205 +148
@
NYM 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 -232 +160
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -228 DƯỚI +157
@
NYY 2022-09-20 19:05:00
Tổng số lượt truy cập 4 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -248 DƯỚI +171
@
NYM 2022-09-18 13:40:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -136 DƯỚI -105
@
NYM 2022-09-17 19:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -205 DƯỚI +148
@
NYM 2022-09-16 19:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -232 DƯỚI +160
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,50 2 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,50 2 40,00%
Trong 5 trận gần đây, Bryan Reynold đã đạt trung bình 2 tổng số lượt truy cập và đã đạt được hơn 40,00% thời gian.

Bryan Reynold Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Bryan Reynold Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+105)
N/a
O 0,5 (+105)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-135)
N/a
U 0,5 (-135)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Bryan Reynold Total Runs Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
0 0,5 +116 -161
@
NYY 2022-09-20 19:05:00
2 0,5 +124 -173
@
NYM 2022-09-18 13:40:00
0 0,5 +213 -332
@
NYM 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 +136 -196
@
NYM 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 +124 -173
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +116 DƯỚI -161
@
NYY 2022-09-20 19:05:00
Tổng số chạy 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +124 DƯỚI -173
@
NYM 2022-09-18 13:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +213 DƯỚI -332
@
NYM 2022-09-17 19:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +136 DƯỚI -196
@
NYM 2022-09-16 19:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +124 DƯỚI -173
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 0,8 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 0,8 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Bryan Reynold đã đạt trung bình 0,8 tổng số lần chạy và đã đạt hơn 20,00% thời gian.

Bryan Reynold Total Home Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Bryan Reynold Total Home Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+475)
N/a
O 0,5 (+450)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-800)
N/a
U 0,5 (-800)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Bryan Reynold Total Home Runs tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
0 0,5 +383 -683
@
NYY 2022-09-20 19:05:00
1 0,5 +416 -766
@
NYM 2022-09-18 13:40:00
0 0,5 +541 -1133
@
NYM 2022-09-17 19:10:00
0 0,5 +491 -1000
@
NYM 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 +425 -766
@
NYY 2022-09-21 19:05:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +383 DƯỚI -683
@
NYY 2022-09-20 19:05:00
Tổng số chạy về nhà 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +416 DƯỚI -766
@
NYM 2022-09-18 13:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +541 DƯỚI -1133
@
NYM 2022-09-17 19:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +491 DƯỚI -1000
@
NYM 2022-09-16 19:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +425 DƯỚI -766
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Bryan Reynold đã đạt trung bình 0,4 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt được hơn 20,00% thời gian.