bd kq hom nay Tỷ lệ cược của Andrew Vaughn MLB

Andrew Vaughn chống cá cược

Andrew Vaughn Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Andrew Vaughn Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+230)
O 0,5 (+205)
O 0,5 (+225)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-330)
U 0,5 (-328)
U 0,5 (-344)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Andrew Vaughn Total RBIS Lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
0 0,5 +155 -224
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
0 0,5 +135 -190
@
Det 2022-09-18 12:10:00
4 0,5 +155 -213
@
Det 2022-09-17 18:10:00
0 0,5 +138 -200
@
Det 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 +178 -269
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +155 DƯỚI -224
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +135 DƯỚI -190
@
Det 2022-09-18 12:10:00
Tổng số RBI 4 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +155 DƯỚI -213
@
Det 2022-09-17 18:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +138 DƯỚI -200
@
Det 2022-09-16 19:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +178 DƯỚI -269
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 1.6 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 1.6 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Andrew Vaughn đã đạt trung bình 1,6 tổng số RBI và đã đạt được hơn 20,00% thời gian.

Andrew Vaughn tổng số chạy về nhà

KẾT THÚC
DƯỚI

Andrew Vaughn tổng số chạy về nhà

KẾT THÚC
O 0,5 (+550)
N/a
O 0,5 (+550)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-1000)
N/a
U 0,5 (-1049)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Andrew Vaughn Total Home Runs tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
0 0,5 +330 -541
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
0 0,5 +375 -650
@
Det 2022-09-18 12:10:00
1 0,5 +516 -1033
@
Det 2022-09-17 18:10:00
0 0,5 +550 -1133
@
Det 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 +558 -1166
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +330 DƯỚI -541
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +375 DƯỚI -650
@
Det 2022-09-18 12:10:00
Tổng số chạy về nhà 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +516 DƯỚI -1033
@
Det 2022-09-17 18:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +550 DƯỚI -1133
@
Det 2022-09-16 19:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +558 DƯỚI -1166
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Andrew Vaughn đã đạt trung bình 0,4 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt hơn 20,00% thời gian.

Andrew Vaughn Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Andrew Vaughn Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+175)
O 0,5 (+156)
O 0,5 (+165)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-235)
U 0,5 (-238)
U 0,5 (-236)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Andrew Vaughn Total chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
0 0,5 +116 -163
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
0 0,5 -111 -131
@
Det 2022-09-18 12:10:00
1 0,5 +125 -170
@
Det 2022-09-17 18:10:00
1 0,5 +104 -146
@
Det 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 +124 -176
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +116 DƯỚI -163
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -111 DƯỚI -131
@
Det 2022-09-18 12:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +125 DƯỚI -170
@
Det 2022-09-17 18:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +104 DƯỚI -146
@
Det 2022-09-16 19:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +124 DƯỚI -176
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 0,8 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 0,8 40,00%
Trong 5 trận gần đây, Andrew Vaughn đã đạt trung bình 0,8 tổng số lần chạy và đã đạt được hơn 40,00% thời gian.

Andrew Vaughn tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
DƯỚI

Andrew Vaughn tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
O 0,5 (-175)
O 0,5 (-183)
O 0,5 (-176)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+130)
U 0,5 (+123)
U 0,5 (+126)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Andrew Vaughn Total đạt tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
1 0,5 -229 +157
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
0 1.5 +175 -275
@
Det 2022-09-18 12:10:00
1 1.5 +195 -282
@
Det 2022-09-17 18:10:00
1 1.5 +167 -242
@
Det 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 -280 +187
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -229 DƯỚI +157
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 1.5 KẾT THÚC +175 DƯỚI -275
@
Det 2022-09-18 12:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 1.5 KẾT THÚC +195 DƯỚI -282
@
Det 2022-09-17 18:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 1.5 KẾT THÚC +167 DƯỚI -242
@
Det 2022-09-16 19:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -280 DƯỚI +187
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 1.10 1.2 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 1.10 1.2 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Andrew Vaughn đã đạt trung bình 1,2 tổng số lượt truy cập và đã đạt hơn 20,00% thời gian.