ban xep hang bong vn AMED ROSARIO MLB Tỷ lệ cược prop

Amed Rosario prop cược

Amed Rosario Total Hits

KẾT THÚC
DƯỚI

Amed Rosario Total Hits

KẾT THÚC
O 0,5 (-270)
O 0,5 (-278)
O 0,5 (-274)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+195)
U 0,5 (+179)
U 0,5 (+186)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Amed Rosario Total Hits tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
1 0,5 -257 +174
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
1 0,5 -238 +170
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
2 0,5 -280 +191
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
0 0,5 -262 +177
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
4 1.5 +154 -219
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -257 DƯỚI +174
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -238 DƯỚI +170
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
Tổng số lượt truy cập 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -280 DƯỚI +191
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -262 DƯỚI +177
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
Tổng số lượt truy cập 4 HÀNG 1.5 KẾT THÚC +154 DƯỚI -219
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,70 3.2 80,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,70 3.2 80,00%
Trong 5 trận gần đây, Amed Rosario đã đạt trung bình 3,2 tổng số lượt truy cập và đã đạt hơn 80,00% thời gian.

Amed Rosario Total Home Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Amed Rosario Total Home Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+700)
N/a
O 0,5 (+725)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-1800)
N/a
U 0,5 (-1649)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Amed Rosario Total Home Runs tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
0 0,5 +616 -1333
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
0 0,5 +550 -1099
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
1 0,5 +908 -2998
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
0 0,5 +583 -1199
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
1 0,5 +525 -1066
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +616 DƯỚI -1333
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +550 DƯỚI -1099
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
Tổng số chạy về nhà 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +908 DƯỚI -2998
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +583 DƯỚI -1199
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
Tổng số chạy về nhà 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +525 DƯỚI -1066
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0,8 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0,8 40,00%
Trong 5 trận gần đây, Amed Rosario đã đạt trung bình 0,8 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt được hơn 40,00% thời gian.

Amed Rosario Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Amed Rosario Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+120)
O 0,5 (+111)
O 0,5 (+115)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-160)
U 0,5 (-164)
U 0,5 (-162)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Amed Rosario Total chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
0 0,5 +127 -178
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
1 0,5 +130 -193
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
3 0,5 +122 -171
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
0 0,5 +121 -173
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
1 0,5 -119 -117
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +127 DƯỚI -178
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +130 DƯỚI -193
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
Tổng số chạy 3 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +122 DƯỚI -171
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +121 DƯỚI -173
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -119 DƯỚI -117
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 2 60,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 2 60,00%
Trong 5 trận gần đây, Amed Rosario đã đạt trung bình 2 lần chạy và đã đạt được hơn 60,00% thời gian.

Amed Rosario Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Amed Rosario Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+210)
O 0,5 (+184)
O 0,5 (+198)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-290)
U 0,5 (-288)
U 0,5 (-292)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
AMED ROSARIO TOTAL LỊCH SỬ LỊCH SỬ RBIS - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
0 0,5 +186 -278
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
0 0,5 +175 -275
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
3 0,5 +198 -298
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
0 0,5 +188 -282
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
4 0,5 +144 -205
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +186 DƯỚI -278
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +175 DƯỚI -275
@
CLE 2022-09-19 13:10:00
Tổng số RBI 3 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +198 DƯỚI -298
@
CLE 2022-09-18 13:40:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +188 DƯỚI -282
@
CLE 2022-09-17 19:10:00
Tổng số RBI 4 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +144 DƯỚI -205
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 2.8 40,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 2.8 40,00%
Trong 5 trận gần đây, Amed Rosario đã đạt trung bình 2,8 tổng số RBI và đã đạt được hơn 40,00% thời gian.