bảng xếp hạng world cup 2022 châu á Tỷ lệ cược của Gavin Lux MLB

Gavin Lux prop cược

Gavin Lux Total Home Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Gavin Lux Total Home Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+750)
N/a
O 0,5 (+775)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-2000)
N/a
U 0,5 (-1832)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Gavin Lux Total Home Runs tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
0 0,5 +625 -1399
@
THANH NIÊN 2022-09-20 15:10:00
0 0,5 +616 -1350
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
0 0,5 +666 -1566
@
SF 2022-09-17 21:05:00
0 0,5 +1100 -6165
@
THANH NIÊN 2022-09-02 22:10:00
0 0,5 +550 -1100
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +625 DƯỚI -1399
@
THANH NIÊN 2022-09-20 15:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +616 DƯỚI -1350
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +666 DƯỚI -1566
@
SF 2022-09-17 21:05:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +1100 DƯỚI -6165
@
THANH NIÊN 2022-09-02 22:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +550 DƯỚI -1100
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Gavin Lux đã đạt trung bình 0 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt hơn 0,00% thời gian.

Gavin Lux tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
DƯỚI

Gavin Lux tổng số lượt truy cập

KẾT THÚC
O 0,5 (-120)
O 0,5 (-125)
O 0,5 (-125)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-110)
U 0,5 (-117)
U 0,5 (-113)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Gavin Lux Total Hits tỷ lệ cược lịch sử - 5 trận đấu cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
0 0,5 -159 +115
@
THANH NIÊN 2022-09-20 15:10:00
0 0,5 -163 +118
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
3 0,5 -146 +103
@
SF 2022-09-17 21:05:00
0 0,5 -146 +103
@
THANH NIÊN 2022-09-02 22:10:00
0 0,5 -155 +115
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -159 DƯỚI +115
@
THANH NIÊN 2022-09-20 15:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -163 DƯỚI +118
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
Tổng số lượt truy cập 3 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -146 DƯỚI +103
@
SF 2022-09-17 21:05:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -146 DƯỚI +103
@
THANH NIÊN 2022-09-02 22:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -155 DƯỚI +115
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,50 1.2 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,50 1.2 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Gavin Lux đã đạt trung bình 1,2 tổng số lượt truy cập và đã đạt hơn 20,00% thời gian.

Gavin Lux Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

Gavin Lux Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+285)
O 0,5 (+255)
O 0,5 (+270)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-425)
U 0,5 (-433)
U 0,5 (-427)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Gavin Lux Total RBIS Tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
0 0,5 +221 -341
@
THANH NIÊN 2022-09-20 15:10:00
0 0,5 +211 -329
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
0 0,5 +238 -372
@
SF 2022-09-17 21:05:00
0 0,5 +251 -392
@
THANH NIÊN 2022-09-02 22:10:00
0 0,5 +240 -375
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +221 DƯỚI -341
@
THANH NIÊN 2022-09-20 15:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +211 DƯỚI -329
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +238 DƯỚI -372
@
SF 2022-09-17 21:05:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +251 DƯỚI -392
@
THANH NIÊN 2022-09-02 22:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +240 DƯỚI -375
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 0 0,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 0 0,00%
Trong 5 trận gần đây, Gavin Lux đã đạt trung bình 0 tổng số RBI và đã đạt được hơn 0,00% thời gian.

Gavin Lux Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

Gavin Lux Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+195)
O 0,5 (+173)
O 0,5 (+184)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-270)
U 0,5 (-268)
U 0,5 (-269)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
Gavin Lux Total chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
0 0,5 +155 -221
@
THANH NIÊN 2022-09-20 15:10:00
0 0,5 +143 -202
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
1 0,5 +167 -244
@
SF 2022-09-17 21:05:00
0 0,5 +151 -216
@
THANH NIÊN 2022-09-02 22:10:00
0 0,5 +152 -219
@
THANH NIÊN 2022-09-20 22:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +155 DƯỚI -221
@
THANH NIÊN 2022-09-20 15:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +143 DƯỚI -202
@
THANH NIÊN 2022-09-19 22:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +167 DƯỚI -244
@
SF 2022-09-17 21:05:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +151 DƯỚI -216
@
THANH NIÊN 2022-09-02 22:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +152 DƯỚI -219
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 0,4 20,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 0,4 20,00%
Trong 5 trận gần đây, Gavin Lux đã đạt trung bình 0,4 tổng số lần chạy và đã đạt hơn 20,00% thời gian.