báo bóng đá hôm nay Tỷ lệ cược AJ Pollock MLB

AJ Pollock prop cược

AJ Pollock Total Home Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

AJ Pollock Total Home Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+600)
N/a
O 0,5 (+600)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-1200)
N/a
U 0,5 (-1199)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
AJ Pollock Total Home Chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy về nhà Hàng Kết thúc Dưới
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
0 0,5 +367 -633
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
1 N/a N/a N/a
@
Det 2022-09-18 12:10:00
1 0,5 +533 -1066
@
Det 2022-09-17 18:10:00
0 0,5 +466 -899
@
Det 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 +650 -1325
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +367 DƯỚI -633
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
Tổng số chạy về nhà 1 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
@
Det 2022-09-18 12:10:00
Tổng số chạy về nhà 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +533 DƯỚI -1066
@
Det 2022-09-17 18:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +466 DƯỚI -899
@
Det 2022-09-16 19:10:00
Tổng số chạy về nhà 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +650 DƯỚI -1325
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy về nhà 0,50 0,8 25,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy về nhà 0,50 0,8 25,00%
Trong 5 trận gần đây, AJ Pollock đã đạt trung bình 0,8 tổng số lần chạy tại nhà và đã đạt hơn 25,00% thời gian.

AJ Pollock Total Runs

KẾT THÚC
DƯỚI

AJ Pollock Total Runs

KẾT THÚC
O 0,5 (+195)
O 0,5 (+184)
O 0,5 (+189)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-270)
U 0,5 (-288)
U 0,5 (-279)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
AJ Pollock Total chạy tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số chạy Hàng Kết thúc Dưới
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
0 0,5 +128 -181
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
1 N/a N/a N/a
@
Det 2022-09-18 12:10:00
1 0,5 +142 -198
@
Det 2022-09-17 18:10:00
0 0,5 +113 -159
@
Det 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 +147 -209
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +128 DƯỚI -181
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
@
Det 2022-09-18 12:10:00
Tổng số chạy 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +142 DƯỚI -198
@
Det 2022-09-17 18:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +113 DƯỚI -159
@
Det 2022-09-16 19:10:00
Tổng số chạy 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +147 DƯỚI -209
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số chạy 0,50 0,8 25,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số chạy 0,50 0,8 25,00%
Trong 5 trận gần đây, AJ Pollock đã đạt trung bình 0,8 tổng số lần chạy và đã đạt hơn 25,00% thời gian.

AJ Pollock Total RBI

KẾT THÚC
DƯỚI

AJ Pollock Total RBI

KẾT THÚC
O 0,5 (+245)
O 0,5 (+215)
O 0,5 (+233)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (-350)
U 0,5 (-348)
U 0,5 (-357)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
AJ Pollock Total RBIS Tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số RBI Hàng Kết thúc Dưới
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
0 0,5 +161 -235
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
3 N/a N/a N/a
@
Det 2022-09-18 12:10:00
1 0,5 +166 -235
@
Det 2022-09-17 18:10:00
2 0,5 +141 -200
@
Det 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 +181 -266
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +161 DƯỚI -235
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
Tổng số RBI 3 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
@
Det 2022-09-18 12:10:00
Tổng số RBI 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +166 DƯỚI -235
@
Det 2022-09-17 18:10:00
Tổng số RBI 2 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +141 DƯỚI -200
@
Det 2022-09-16 19:10:00
Tổng số RBI 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC +181 DƯỚI -266
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số RBI 0,50 2.4 50,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số RBI 0,50 2.4 50,00%
Trong 5 trận gần đây, AJ Pollock đã đạt trung bình 2,4 RBI và đã đạt được hơn 50,00% thời gian.

AJ Pollock Total Hits

KẾT THÚC
DƯỚI

AJ Pollock Total Hits

KẾT THÚC
O 0,5 (-165)
O 0,5 (-173)
O 0,5 (-166)
N/a
DƯỚI
U 0,5 (+125)
U 0,5 (+117)
U 0,5 (+120)
N/a
Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược Nơi đặt cược
AJ Pollock Total Hits tỷ lệ cược lịch sử - 5 trò chơi cuối cùng
Tỷ lệ đồng thuận
Trò chơi Tổng số lượt truy cập Hàng Kết thúc Dưới
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
0 0,5 -200 +140
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
3 N/a N/a N/a
@
Det 2022-09-18 12:10:00
1 0,5 -270 +180
@
Det 2022-09-17 18:10:00
1 0,5 -270 +183
@
Det 2022-09-16 19:10:00
0 0,5 -236 +162
@
Chw 2022-09-21 20:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -200 DƯỚI +140
@
Chw 2022-09-20 20:10:00
Tổng số lượt truy cập 3 HÀNG N/a KẾT THÚC N/a DƯỚI N/a
@
Det 2022-09-18 12:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -270 DƯỚI +180
@
Det 2022-09-17 18:10:00
Tổng số lượt truy cập 1 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -270 DƯỚI +183
@
Det 2022-09-16 19:10:00
Tổng số lượt truy cập 0 HÀNG 0,5 KẾT THÚC -236 DƯỚI +162
Hiệu suất trong 5 trận gần đây
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG % kết thúc
Tổng số lượt truy cập 0,50 2 50,00%
Đạo cụ Dòng AVG Kết quả AVG Perc qua
Tổng số lượt truy cập 0,50 2 50,00%
Trong 5 trận gần đây, AJ Pollock đã đạt trung bình 2 tổng số lượt truy cập và đã đạt được hơn 50,00% thời gian.